ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานภาระงานของอ.พงษ์พร   พันธ์เพ็ง
1.4 ปัญหาพิเศษ/โครงการเอกเทศ/งานวิจัย นศ.
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแล โครงการวิจัยของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 (นายเอกสิทธิ์ สุปิน)
ดำเนินการ : 26 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562
ประธานกรรมการ/ประธานอำนวยการ 2 คำสั่งเลขที่ 284(10)/2561
รวม 2.0

1.5 อาจารย์นิเทศ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - อาจารย์นิเทศ (นางสาวภัณฑิลา แคทอง)
ดำเนินการ : 1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 170(8)/2562
2 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - อาจารย์นิเทศ (นายพลวัต อุตพรม)
ดำเนินการ : 1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 170(7)/2562
รวม 1.0

4.1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ฯ
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะทำงาน โครงการปีใหม่เมืองรดน้ำดำหัวอาจารย์และบุคลากรอาวุโส คณะวิทยาศาสตร์
ดำเนินการ : 19 เม.ย. 2562 - 19 เม.ย. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 145/2562
รวม 1.0

5.3 โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา นศ.
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ดำเนินการ : 19 ก.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
ประธานฝ่าย 2 คำสั่งเลขที่ 230/2562
2 กรรมการโครงการคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1คณะวิทย์
ดำเนินการ : 11 ส.ค. 2562 - 11 ส.ค. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 258/2562
รวม 3.0

6.1 เฉพาะกิจ/ไม่ต่อเนื่อง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนรายวิชาการค้นคว้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 หัวข้อ การพัฒนาเกมส์สนุกคิดกับคณิตศาสตร์ (นายเพชรสิทธิ์ เกตุหิรัญ)
ดำเนินการ : 22 เม.ย. 2562 - 22 เม.ย. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 168/2562
2 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - กรรมการประสานงาน
ดำเนินการ : 1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562
ประธานกรรมการ/ประธานอำนวยการ 0 คำสั่งเลขที่ 170(9)/2562
3 กรรมการจัดงานวันวิทยาศาสตร์นิทัศน์
ดำเนินการ : 1 ส.ค. 2562 - 2 ส.ค. 2562
ประธานฝ่าย 1 คำสั่งเลขที่ 1903/2562
4 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กรรมการประสานงาน (นายพุฒิพร คำวงษา)
ดำเนินการ : 10 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562
กรรมการและเลขานุการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 218(2)/2562
5 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กรรมการประสานงาน (นายณัฐกานต์ แซ่โหง่ว)
ดำเนินการ : 10 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562
กรรมการและเลขานุการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 217(1)/2562
6 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - กรรมการประเมิน (นายนครินทร์ สร้อยสังวาลย์)
ดำเนินการ : 10 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562
กรรมการและเลขานุการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 216(2)/2562
7 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - กรรมการประสานงาน (นายนครินทร์ สร้อยสังวาลย์)
ดำเนินการ : 10 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562
กรรมการและเลขานุการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 216(1)/2562
8 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กรรมการประสานงาน (นายจิรพนธ์ ฝันชมภู)
ดำเนินการ : 10 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562
กรรมการและเลขานุการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 219(1)/2562
9 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศสาตร์
ดำเนินการ : 7 ส.ค. 2562 - 7 ส.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 253/2562
10 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหัวข้อโครงการ รายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการ : 7 ส.ค. 2562 - 7 ส.ค. 2562
กรรมการและเลขานุการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 252/2562
11 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหัวข้อโครงการ รายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ดำเนินการ : 7 ส.ค. 2562 - 7 ส.ค. 2562
กรรมการและเลขานุการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 251/2562
12 คณะกรรมการประเมินหัวข้อโครงการ รายวิชาค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการ : 25 ก.ย. 2562 - 25 ก.ย. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 286/2562
13 ๔. แต่งตั้งกรรมการประเมินโครงการรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายพุฒิพร คำวงษา)
ดำเนินการ : 24 ก.ย. 2562 - 24 ก.ย. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 289/2562
14 แต่งตั้งกรรมการประเมินโครงการรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายนครินทร์ สร้อยสังวาล)
ดำเนินการ : 24 ก.ย. 2562 - 24 ก.ย. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 287/2562
15 ๑. แต่งตั้งกรรมการประเมินโครงการรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายจิรพนธ์ ฝั้นชมพู)
ดำเนินการ : 24 ก.ย. 2562 - 24 ก.ย. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 290/2562
16 แต่งตั้งกรรมการประเมินโครงการรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายณัฐกานต์ แซ่โหวง )
ดำเนินการ : 24 ก.ย. 2562 - 24 ก.ย. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 288/2562
17 ๓. แต่งตั้งกรรมการประเมินโครงการรายวิชาการค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (นางสาวภัณฑิลา แคทอง)
ดำเนินการ : 24 ก.ย. 2562 - 24 ก.ย. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 291/2562
รวม 8.5

6.2 ต่อเนื่อง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา2562
ดำเนินการ : 1 ก.ย. 2562 - 30 ส.ค. 2563
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 256/2562
2 ่แต่งตั้งอนุกรรมการสหกิจศึกษา
ดำเนินการ : 5 ส.ค. 2561 - 4 ส.ค. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 347/2561
3 แต่งตั้งคณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์
ดำเนินการ : 31 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 211/2561
4 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปี 2562
ดำเนินการ : 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 คำสั่งเลขที่ 2722/2561
5 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมเชิงอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามหลักสูตรเทคโนโลยีใหม่
ดำเนินการ : 22 ต.ค. 2561 - 20 ก.ย. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 3322/2561
6 คณะกรรมการพัฒนากิจการนักศึกษาและทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ดำเนินการ : 1 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 205/2562
รวม 6.0

8. งานส่วนกลาง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการ : 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2565
กรรมการและเลขานุการ 8 คำสั่งเลขที่ 2795/2559
2 แต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มาหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ดำเนินการ : 26 พ.ย. 2559 - 26 พ.ย. 2562
กรรมการ 7 คำสั่งเลขที่ 22/2559
3 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
ดำเนินการ : 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2563
กรรมการและเลขานุการ 8 คำสั่งเลขที่ 2671/2561
รวม 23.0

รวมภาระงานทั้งหมด = 44.5  ผ่าน                ไม่ผ่าน


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าภาระงานในคำสั่งเหล่านี้ถูกต้องลงชื่อ..............................................................
( อ.พงษ์พร   พันธ์เพ็ง )

วันที่............/................................./.................