ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานภาระงานของอ.ปกรณ์   สันตกิจ
1.4 ปัญหาพิเศษ/โครงการเอกเทศ/งานวิจัย นศ.
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 024-2563 โครงการวิจัยนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ดำเนินการ : 7 ต.ค. 2562 - 7 ต.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษา 2 คำสั่งเลขที่ 024/2563
2 077-2563 กรรมการประเมินหัวข้อโครงการฯด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายสิงหา)
ดำเนินการ : 20 มี.ค. 2563 - 20 มี.ค. 2563
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 077/2563
3 088-2563 กรรมการประเมินผลรายวิชาค้นคว้า (เกมส์เปเป้ผจญภัย)
ดำเนินการ : 0 543 - 20 มี.ค. 2563
ประธานกรรมการ/ประธานอำนวยการ 1 คำสั่งเลขที่ 088/2563
4 089-2563 กรรมการประเมินผลการเรียนรายวิชาค้นคว้า (โปรแกรมเปรียบเทียบความคุ้มทุน)
ดำเนินการ : 23 มี.ค. 2563 - 23 มี.ค. 2563
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 089/2563
5 กรรมการประเมินผลการเรียนรายวิชาค้นคว้า (การพัฒนาเกมส์)
ดำเนินการ : 20 มี.ค. 2563 - 20 มี.ค. 2563
กรรมการและเลขานุการ 1 คำสั่งเลขที่ 087/2563
รวม 5.0

1.5 อาจารย์นิเทศ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 อาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
ดำเนินการ : 18 ต.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 7 คน 3.5 คำสั่งเลขที่ 3170/2562
รวม 3.5

4.1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ฯ
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 319-2562 โครงการปาเวณีเดือนยี่เป็ง
ดำเนินการ : 7 ต.ค. 2562 - 7 ต.ค. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 319/2562
รวม 1.0

6.1 เฉพาะกิจ/ไม่ต่อเนื่อง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 293-2562 กีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ดำเนินการ : 7 ต.ค. 2562 - 7 ต.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 293/2562
2 294-2562 การประกวด Science Ambassdors 2019
ดำเนินการ : 7 ต.ค. 2562 - 7 ต.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 294/2562
3 298-2562 กรรมการประเมินการค้นคว้าด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ธนวัฒน์)
ดำเนินการ : 17 ต.ค. 2562 - 17 ต.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 298/2562
4 301-2562 กรรมการประเมินการค้นคว้าด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์(โยธิน)
ดำเนินการ : 17 ต.ค. 2562 - 17 ต.ค. 2562
กรรมการและเลขานุการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 301/2562
5 305-2562 ผู้ดูแลโครงการวิจัยศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการ : 22 ต.ค. 2562 - 22 ต.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 305/2562
6 314-2562 กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ดำเนินการ : 29 ต.ค. 2562 - 29 ต.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 314/2562
7 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหัวข้อโครงการ รายวิชาค้นคว้าอิสระด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ดำเนินการ : 10 มี.ค. 2563 - 23 มี.ค. 2563
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 076/2563
8 กรรมการดำเนินการโครงการเด็กวิทย์จิตอาสา
ดำเนินการ : 14 มี.ค. 2563 - 15 มี.ค. 2563
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 090/2563
9 แต่งตั้งกรรมการประเมินผลปฏิบัติการฝ่ายสนับสนุน
ดำเนินการ : 27 มี.ค. 2563 - 27 มี.ค. 2563
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 109/2563
รวม 4.5

6.2 ต่อเนื่อง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 ภายใน 884 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจรับพัสดุ
ดำเนินการ : 1 ก.ย. 2562 - 30 ต.ค. 2563
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 884/2562
2 กรรมการพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการ : 30 ต.ค. 2562 - 30 ต.ค. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 3291/2562
รวม 2.0

8. งานส่วนกลาง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มาหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ดำเนินการ : 26 พ.ย. 2559 - 26 พ.ย. 2562
กรรมการ 7 คำสั่งเลขที่ 22/2559
2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
ดำเนินการ : 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2563
ประธานกรรมการ/ประธานอำนวยการ 10 คำสั่งเลขที่ 2671/2561
รวม 17.0

รวมภาระงานทั้งหมด = 33.0  ผ่าน                ไม่ผ่าน


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าภาระงานในคำสั่งเหล่านี้ถูกต้อง



ลงชื่อ..............................................................
( อ.ปกรณ์   สันตกิจ )

วันที่............/................................./.................