ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานภาระงานของอ.สุรพงษ์   เพ็ชร์หาญ
5.1 อาจารย์ที่ปรึกษา
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
ดำเนินการ : 1 มิ.ย. 2561 - 31 พ.ค. 2566
อาจารย์ที่ปรึกษา 2 คำสั่งเลขที่ 1696/2561
รวม 2.0

6.2 ต่อเนื่อง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา2562
ดำเนินการ : 1 ก.ย. 2562 - 30 ส.ค. 2563
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 256/2562
2 คณะกรรมการพัฒนากิจการนักศึกษาและทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ดำเนินการ : 1 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 205/2562
รวม 2.0

7. งานบริหาร
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ดำเนินการ : 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2563
ประธานสาขาวิชา 10 คำสั่งเลขที่ 2669/2561
รวม 10.0

8. งานส่วนกลาง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์
ดำเนินการ : 28 เม.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2563
ประธานสาขาวิชา 10 คำสั่งเลขที่ 1045/2560
รวม 10.0

รวมภาระงานทั้งหมด = 24.0  ผ่าน                ไม่ผ่าน


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าภาระงานในคำสั่งเหล่านี้ถูกต้องลงชื่อ..............................................................
( อ.สุรพงษ์   เพ็ชร์หาญ )

วันที่............/................................./.................