ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานภาระงานของผศ.สมศักดิ์   ศรีสวการย์
5.3 โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา นศ.
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์โดยการใช้เวทคณิต
ดำเนินการ : 2 เม.ย. 2561 - 3 เม.ย. 2561
ประธานฝ่าย 2 คำสั่งเลขที่ 060/2561
รวม 2.0

6.2 ต่อเนื่อง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 3. คณะกรรมการพัฒนากิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560
ดำเนินการ : 1 มิ.ย. 2560 - 1 มิ.ย. 2561
ประธานกรรมการ/ประธานอำนวยการ 2 คำสั่งเลขที่ 111/2560
2 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2560 และประจำปีงบประมาณ 2561
ดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
กรรมการตรวจรับวัสดุ/ตรวจรับการจ้าง 1 คำสั่งเลขที่ 2301/2560
รวม 3.0

8. งานส่วนกลาง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ดำเนินการ : 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2562
กรรมการ 7 คำสั่งเลขที่ 2819/2559
2 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ดำเนินการ : 1 ก.ค. 2560 - 22 เม.ย. 2561
ประธานกรรมการ/ประธานอำนวยการ 10 คำสั่งเลขที่ 027/2560
รวม 17.0

รวมภาระงานทั้งหมด = 22.0  ผ่าน                ไม่ผ่าน


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าภาระงานในคำสั่งเหล่านี้ถูกต้องลงชื่อ..............................................................
( ผศ.สมศักดิ์   ศรีสวการย์ )

วันที่............/................................./.................