ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานภาระงานของอ.ดร.วีระศักดิ์   ฟองเงิน
6.2 ต่อเนื่อง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 ภายใน 884 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจรับพัสดุ
ดำเนินการ : 1 ก.ย. 2562 - 30 ต.ค. 2563
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 884/2562
2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เ่จ้าหน้าทึ่พัสดุ
ดำเนินการ : 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 2962/2562
3 ภายใน 1020 กรรมการพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการ : 30 ต.ค. 2562 - 30 ต.ค. 2563
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 1020/2562
รวม 3.0

8. งานส่วนกลาง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ดำเนินการ : 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2563
กรรมการสาขาวิชา 7 คำสั่งเลขที่ 2669/2561
รวม 7.0

รวมภาระงานทั้งหมด = 10.0  ผ่าน                ไม่ผ่าน


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าภาระงานในคำสั่งเหล่านี้ถูกต้องลงชื่อ..............................................................
( อ.ดร.วีระศักดิ์   ฟองเงิน )

วันที่............/................................./.................