ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานภาระงานของอ.พิกุล   แสงงาม
6.1 เฉพาะกิจ/ไม่ต่อเนื่อง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนรายวิชาการค้นคว้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 หัวข้อ การพัฒนาระบบทะเบียนรุ่นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายเกียรติศักดิ์ เตชะนันท์)
ดำเนินการ : 22 เม.ย. 2562 - 22 เม.ย. 2562
กรรมการและเลขานุการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 167(2)/2562
รวม 0.5

6.2 ต่อเนื่อง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปี 2562
ดำเนินการ : 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 คำสั่งเลขที่ 2722/2561
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมเชิงอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามหลักสูตรเทคโนโลยีใหม่
ดำเนินการ : 22 ต.ค. 2561 - 20 ก.ย. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 3322/2561
รวม 2.0

8. งานส่วนกลาง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ดำเนินการ : 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2562
กรรมการ 7 คำสั่งเลขที่ 2819/2559
2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ดำเนินการ : 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2563
กรรมการสาขาวิชา 7 คำสั่งเลขที่ 2669/2561
รวม 14.0

รวมภาระงานทั้งหมด = 16.5  ผ่าน                ไม่ผ่าน


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าภาระงานในคำสั่งเหล่านี้ถูกต้องลงชื่อ..............................................................
( อ.พิกุล   แสงงาม )

วันที่............/................................./.................