ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานภาระงานของอ.พิบูลย์   ชยโอว์สกุล
6.2 ต่อเนื่อง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 3. คณะกรรมการพัฒนากิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560
ดำเนินการ : 1 มิ.ย. 2560 - 1 มิ.ย. 2561
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 111/2560
2 แต่งตั้งอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ดำเนินการ : 1 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 072/2561
รวม 2.0

รวมภาระงานทั้งหมด = 2.0  ผ่าน                ไม่ผ่าน


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าภาระงานในคำสั่งเหล่านี้ถูกต้องลงชื่อ..............................................................
( อ.พิบูลย์   ชยโอว์สกุล )

วันที่............/................................./.................