ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานภาระงานของอ.ดลฤดี   สุขใจ
3.1 บริการวิชาการ ที่มีการบูรณาการ
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2562
ดำเนินการ : 23 เม.ย. 2562 - 23 เม.ย. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 172/2562
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และโรงเรียนเถินวิทยา
ดำเนินการ : 27 พ.ค. 2562 - 27 พ.ค. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 189/2562
3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ส่งเสริมสังคมผู้สูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
ดำเนินการ : 13 มิ.ย. 2562 - 13 มิ.ย. 2562
ประธานฝ่าย 2 คำสั่งเลขที่ 193/2562
4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ - ดาราศาสตร์ ของโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
ดำเนินการ : 30 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
วิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร 1 คำสั่งเลขที่ 262/2562
รวม 5.0

4.1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ฯ
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะทำงาน โครงการปีใหม่เมืองรดน้ำดำหัวอาจารย์และบุคลากรอาวุโส คณะวิทยาศาสตร์
ดำเนินการ : 19 เม.ย. 2562 - 19 เม.ย. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 145/2562
รวม 1.0

5.3 โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา นศ.
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "การศึกษาดูงานเพื่อการชั้นเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
ดำเนินการ : 28 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562
ประธานฝ่าย 2 คำสั่งเลขที่ 128/2562
2 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวิทยาศาสตร์สังคีต
ดำเนินการ : 17 มิ.ย. 2562 - 17 มิ.ย. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 192(1)/2562
3 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฎิบัติการสอนและปลูกจิตสำนึกความเป็นครูฟิสิกส์
ดำเนินการ : 13 ก.ค. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คำสั่งเลขที่ 208/2562
4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงานและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ดำเนินการ : 19 ก.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
กรรมการและเลขานุการ 2 คำสั่งเลขที่ 225/2562
5 กรรมการโครงการคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1คณะวิทย์
ดำเนินการ : 11 ส.ค. 2562 - 11 ส.ค. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 258/2562
รวม 9.0

6.1 เฉพาะกิจ/ไม่ต่อเนื่อง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ๔ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ดำเนินการ : 20 เม.ย. 2562 - 20 เม.ย. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 1089/2562
2 เวรยามเดือนกรกฎาคม
ดำเนินการ : 1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 1879/2562
3 กรรมการจัดงานวันวิทยาศาสตร์นิทัศน์
ดำเนินการ : 1 ส.ค. 2562 - 2 ส.ค. 2562
กรรมการและเลขานุการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 1903/2562
4 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาฟิสิกส์
ดำเนินการ : 5 ก.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
ประธานฝ่าย 2 คำสั่งเลขที่ 210/2562
5 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศสาตร์
ดำเนินการ : 7 ส.ค. 2562 - 7 ส.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 253/2562
6 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
ดำเนินการ : 10 ส.ค. 2562 - 10 ส.ค. 2562
ประธานฝ่าย 2 คำสั่งเลขที่ 255/2562
7 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์ เรื่อง การเรียนรู้เชิงรุกและการวิจัยวิทยาศาสตร์
ดำเนินการ : 10 ส.ค. 2562 - 10 ส.ค. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 254/2562
8 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายวิชาการภายในคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
ดำเนินการ : 26 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 267(1)/2562
9 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุนภายในคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
ดำเนินการ : 26 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 268(1)/2562
รวม 8.0

รวมภาระงานทั้งหมด = 23.0  ผ่าน                ไม่ผ่าน


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าภาระงานในคำสั่งเหล่านี้ถูกต้องลงชื่อ..............................................................
( อ.ดลฤดี   สุขใจ )

วันที่............/................................./.................