ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานภาระงานของอ.ดลฤดี   สุขใจ
1.4 ปัญหาพิเศษ/โครงการเอกเทศ/งานวิจัย นศ.
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำวิจัยแก่นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (นางสาวกฤษดาพร จ๊ะถา และนางสาวศิรินทิพย์ ทองขาว)
ดำเนินการ : 23 ก.พ. 2561 - 23 ก.พ. 2561
ประธานกรรมการ/ประธานอำนวยการ 2 คำสั่งเลขที่ 028(9)/2561
2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำวิจัยแก่นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (นายปุณยวัจน์ อกตัน และนางสาวศิริพร ไกลถิ่น)
ดำเนินการ : 23 ก.พ. 2561 - 23 ก.พ. 2561
ประธานกรรมการ/ประธานอำนวยการ 2 คำสั่งเลขที่ 028(8)/2561
3 อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย สาขาวิทย์ฯทั่วไป น.ส.กรรณิการ์ สัตย์มาก
ดำเนินการ : 20 มี.ค. 2561 - 20 มี.ค. 2561
ประธานกรรมการ/ประธานอำนวยการ 2 คำสั่งเลขที่ 070/2561
รวม 6.0

6.2 ต่อเนื่อง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา2562
ดำเนินการ : 1 ก.ย. 2562 - 30 ส.ค. 2563
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 256/2562
2 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ดำเนินการ : 27 ก.พ. 2561 - 27 ก.พ. 2561
ประธานกรรมการ/ประธานอำนวยการ 3 คำสั่งเลขที่ 032/2561
รวม 4.0

รวมภาระงานทั้งหมด = 10.0  ผ่าน                ไม่ผ่าน


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าภาระงานในคำสั่งเหล่านี้ถูกต้องลงชื่อ..............................................................
( อ.ดลฤดี   สุขใจ )

วันที่............/................................./.................