ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานภาระงานของผศ.ดร.หฤทัย   ไทยสุชาติ
1.4 ปัญหาพิเศษ/โครงการเอกเทศ/งานวิจัย นศ.
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี) ปีการศึกา 2561 (นางสาวณัฐธิดา ดวงแก้ว และนางสาวพิมลพรรณ นวลจันทร์)
ดำเนินการ : 6 ก.ย. 2561 - 6 ก.ย. 2561
ประธานกรรมการ/ประธานอำนวยการ 2 คำสั่งเลขที่ 213(2)/2561
2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี) ปีการศึกา 2561 (นางสาวทอฝัน ตันเป็ง และนางสาวนุชบา หล้าติ๊บ)
ดำเนินการ : 6 ก.ย. 2561 - 6 ก.ย. 2561
ประธานกรรมการ/ประธานอำนวยการ 2 คำสั่งเลขที่ 213(3)/2561
3 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี) ปีการศึกา 2561 (นางสาวชลดา ท้าวอุ่นเรือน และนางสาววชิราภรณ์ หล้าปวงคำ)
ดำเนินการ : 6 ก.ย. 2561 - 6 ก.ย. 2561
ประธานกรรมการ/ประธานอำนวยการ 2 คำสั่งเลขที่ 213(1)/2561
รวม 6.0

3.1 บริการวิชาการ ที่มีการบูรณาการ
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งกรรมการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏ ๖๑
ดำเนินการ : 16 ส.ค. 2561 - 18 ส.ค. 2561
ประธานฝ่าย 1 คำสั่งเลขที่ 2013/2561
รวม 1.0

4.1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ฯ
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะทำงาน โครงการรดน้ำดำหัวอาจารย์และบุคลากรอาวุโส คณะวิทยาศาสตร์
ดำเนินการ : 23 เม.ย. 2561 - 23 เม.ย. 2561
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 121/2561
รวม 1.0

5.3 โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา นศ.
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางชีวภาพทางทะเล
ดำเนินการ : 1 เม.ย. 2561 - 4 เม.ย. 2561
หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คำสั่งเลขที่ 052/2561
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการโครงการชีวิตใหม่...สู่รั้วกาสะลอง ปีการศึกษา 2561
ดำเนินการ : 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 165/2561
3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสาขาวิชาชีววิทยา
ดำเนินการ : 4 ส.ค. 2561 - 4 ส.ค. 2561
หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คำสั่งเลขที่ 169/2561
4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันทาครู สู่ขวัญน้อง มองคนดี ส่งเสริมคนเก่ง ปีการศึกษา 2561
ดำเนินการ : 19 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 176/2561
5 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรณที่ 21 ของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาด้วยการบริการวิชาการให้กับนักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
ดำเนินการ : 25 ก.ค. 2561 - 25 ก.ค. 2561
หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คำสั่งเลขที่ 186/2561
6 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมโครงการทัศนศึกษา ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่
ดำเนินการ : 1 ก.ย. 2561 - 1 ก.ย. 2561
ประธานฝ่าย 2 คำสั่งเลขที่ 206/2561
7 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศึกษาแหลางเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา - เหมืองแม่เมาะ
ดำเนินการ : 4 ก.ย. 2561 - 4 ก.ย. 2561
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 210/2561
รวม 14.0

6.1 เฉพาะกิจ/ไม่ต่อเนื่อง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัย นโยบายเพื่อการพัฒนาเครือข่ายความเข้มแข็งทางสุขภาพผ่านการประยุกต์ศิลปะการแสดงและการต่อสู้ล้านนาของกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ดำเนินการ : 2 เม.ย. 2561 - 3 เม.ย. 2561
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 087/2561
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัยรูปแบบการแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควันโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ดำเนินการ : 2 เม.ย. 2561 - 3 เม.ย. 2561
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 088/2561
3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
ดำเนินการ : 27 เม.ย. 2561 - 27 เม.ย. 2561
ประธานกรรมการ/ประธานอำนวยการ 1 คำสั่งเลขที่ 101/2561
4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการทำวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
ดำเนินการ : 28 เม.ย. 2561 - 28 เม.ย. 2561
ประธานกรรมการ/ประธานอำนวยการ 1 คำสั่งเลขที่ 102/2561
5 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ดำเนินการ : 24 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 207/2561
รวม 3.5

6.2 ต่อเนื่อง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2560 และประจำปีงบประมาณ 2561
ดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
กรรมการตรวจรับวัสดุ/ตรวจรับการจ้าง 1 คำสั่งเลขที่ 2301/2560
2 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์
ดำเนินการ : 20 ก.ค. 2561 - 20 ก.ค. 2561
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 2016/2561
รวม 2.0

รวมภาระงานทั้งหมด = 27.5  ผ่าน                ไม่ผ่าน


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าภาระงานในคำสั่งเหล่านี้ถูกต้องลงชื่อ..............................................................
( ผศ.ดร.หฤทัย   ไทยสุชาติ )

วันที่............/................................./.................