ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานภาระงานของรศ.สมชัย   โกศล
3.1 บริการวิชาการ ที่มีการบูรณาการ
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และโรงเรียนเถินวิทยา
ดำเนินการ : 27 พ.ค. 2562 - 27 พ.ค. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 189/2562
รวม 1.0

3.2 บริการวิชาการ ที่ก่อให้เกิดรายได้
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 2(ห้องประชุมศูนย์วิทย์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)
ดำเนินการ : 6 เม.ย. 2562 - 6 เม.ย. 2562
กรรมการและเลขานุการ 1 คำสั่งเลขที่ 137/2562
รวม 1.0

4.1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ฯ
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะทำงาน โครงการปีใหม่เมืองรดน้ำดำหัวอาจารย์และบุคลากรอาวุโส คณะวิทยาศาสตร์
ดำเนินการ : 19 เม.ย. 2562 - 19 เม.ย. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 145/2562
2 โครงการสานก๋วยสลาก จากไม้ไผ่
ดำเนินการ : 18 ก.ย. 2562 - 18 ก.ย. 2562
กรรมการและเลขานุการ 1 คำสั่งเลขที่ 279/2562
รวม 2.0

5.3 โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา นศ.
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ดำเนินการ : 3 พ.ค. 2562 - 3 พ.ค. 2562
ประธานฝ่าย 2 คำสั่งเลขที่ 184/2562
2 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวิทยาศาสตร์สังคีต
ดำเนินการ : 17 มิ.ย. 2562 - 17 มิ.ย. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 192(1)/2562
3 กรรมการโครงการคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1คณะวิทย์
ดำเนินการ : 11 ส.ค. 2562 - 11 ส.ค. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 258/2562
4 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ดำเนินการ : 18 ก.ย. 2562 - 18 ก.ย. 2562
กรรมการและเลขานุการ 1 คำสั่งเลขที่ 271/2562
5 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเด็กคณิต จิตอาสา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ดำเนินการ : 18 ก.ย. 2562 - 18 ก.ย. 2562
กรรมการและเลขานุการ 2 คำสั่งเลขที่ 278/2562
รวม 7.0

6.2 ต่อเนื่อง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์
ดำเนินการ : 31 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 211/2561
รวม 1.0

8. งานส่วนกลาง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ดำเนินการ : 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2563
กรรมการสาขาวิชา 7 คำสั่งเลขที่ 2666/2561
รวม 7.0

รวมภาระงานทั้งหมด = 19.0  ผ่าน                ไม่ผ่าน


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าภาระงานในคำสั่งเหล่านี้ถูกต้องลงชื่อ..............................................................
( รศ.สมชัย   โกศล )

วันที่............/................................./.................