ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานภาระงานของรศ.สมชัย   โกศล
3.2 บริการวิชาการ ที่ก่อให้เกิดรายได้
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ GSP
ดำเนินการ : 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563
กรรมการและเลขานุการฝ่าย 1 คำสั่งเลขที่ 045/2563
รวม 1.0

5.3 โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา นศ.
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 296-2562 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ดำเนินการ : 18 ต.ค. 2562 - 18 ต.ค. 2562
กรรมการและเลขานุการฝ่าย 1 คำสั่งเลขที่ 296/2562
2 009-2563 โครงการอบรมค่ายคณิตศาสตร์ นักศึกษาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
ดำเนินการ : 11 ม.ค. 2563 - 12 ม.ค. 2563
กรรมการและเลขานุการฝ่าย 1 คำสั่งเลขที่ 009/2563
3 010-2563 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาคณิตศาสตร์
ดำเนินการ : 10 ม.ค. 2563 - 10 ม.ค. 2563
กรรมการและเลขานุการฝ่าย 1 คำสั่งเลขที่ 010/2563
4 012-2562 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนชั้นปีที่ 1 สาขาคณิต
ดำเนินการ : 16 ม.ค. 2563 - 16 ม.ค. 2563
กรรมการฝ่าย 1 คำสั่งเลขที่ 012/2563
5 048-2563 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชชีพครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ดำเนินการ : 25 ก.พ. 2563 - 26 ก.พ. 2563
กรรมการและเลขานุการฝ่าย 1 คำสั่งเลขที่ 048/2563
รวม 5.0

8. งานส่วนกลาง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ดำเนินการ : 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2563
กรรมการสาขาวิชา 7 คำสั่งเลขที่ 2666/2561
รวม 7.0

รวมภาระงานทั้งหมด = 13.0  ผ่าน                ไม่ผ่าน


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าภาระงานในคำสั่งเหล่านี้ถูกต้องลงชื่อ..............................................................
( รศ.สมชัย   โกศล )

วันที่............/................................./.................