ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานภาระงานของอ.ธัญลักษณ์   งามขำ
1.5 อาจารย์นิเทศ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5)
ดำเนินการ : 21 ต.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 5 คน 2.5 คำสั่งเลขที่ 3393/2562
2 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (ค.บ. 4 ปี ชั้นปีที่ 1)
ดำเนินการ : 20 ม.ค. 2563 - 14 ก.พ. 2563
อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 5 คน 2.5 คำสั่งเลขที่ 120/2563
รวม 5.0

3.1 บริการวิชาการ ที่มีการบูรณาการ
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากบ้านผาแดง ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
ดำเนินการ : 23 มี.ค. 2563 - 23 มี.ค. 2563
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 758/2563
รวม 1.0

3.2 บริการวิชาการ ที่ก่อให้เกิดรายได้
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ GSP
ดำเนินการ : 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563
ประธานฝ่าย 2 คำสั่งเลขที่ 045/2563
รวม 2.0

4.1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ฯ
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 319-2562 โครงการปาเวณีเดือนยี่เป็ง
ดำเนินการ : 7 ต.ค. 2562 - 7 ต.ค. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 319/2562
รวม 1.0

5.1 อาจารย์ที่ปรึกษา
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
ดำเนินการ : 1 มิ.ย. 2561 - 31 พ.ค. 2566
อาจารย์ที่ปรึกษา 2 คำสั่งเลขที่ 1696/2561
รวม 2.0

5.3 โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา นศ.
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 296-2562 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ดำเนินการ : 18 ต.ค. 2562 - 18 ต.ค. 2562
ประธานฝ่าย 2 คำสั่งเลขที่ 296/2562
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มความรู้และเสริมประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมกับการสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ดำเนินการ : 7 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562
ประธานฝ่าย 2 คำสั่งเลขที่ 315/2562
3 333-2562 โครงการบริการวิชาการค่ายคณิต โรงเรียนมัธยมวิทยา
ดำเนินการ : 22 ธ.ค. 2562 - 22 ธ.ค. 2562
ประธานฝ่าย 2 คำสั่งเลขที่ 333/2562
4 010-2563 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาคณิตศาสตร์
ดำเนินการ : 10 ม.ค. 2563 - 10 ม.ค. 2563
ประธานฝ่าย 2 คำสั่งเลขที่ 010/2563
5 009-2563 โครงการอบรมค่ายคณิตศาสตร์ นักศึกษาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
ดำเนินการ : 11 ม.ค. 2563 - 12 ม.ค. 2563
ประธานฝ่าย 2 คำสั่งเลขที่ 009/2563
6 012-2562 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนชั้นปีที่ 1 สาขาคณิต
ดำเนินการ : 16 ม.ค. 2563 - 16 ม.ค. 2563
ประธานฝ่าย 2 คำสั่งเลขที่ 012/2563
7 048-2563 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชชีพครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ดำเนินการ : 25 ก.พ. 2563 - 26 ก.พ. 2563
ประธานฝ่าย 2 คำสั่งเลขที่ 048/2563
รวม 14.0

6.1 เฉพาะกิจ/ไม่ต่อเนื่อง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 293-2562 กีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ดำเนินการ : 7 ต.ค. 2562 - 7 ต.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 293/2562
2 294-2562 การประกวด Science Ambassdors 2019
ดำเนินการ : 7 ต.ค. 2562 - 7 ต.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 294/2562
3 กรรมการดำเนินการโครงการเด็กวิทย์จิตอาสา
ดำเนินการ : 14 มี.ค. 2563 - 15 มี.ค. 2563
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 090/2563
รวม 1.5

6.2 ต่อเนื่อง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
ดำเนินการ : 1 ก.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2563
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 256/2562
2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เ่จ้าหน้าทึ่พัสดุ
ดำเนินการ : 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 2962/2562
3 541-2563 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ดำเนินการ : 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2564
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 541/2563
รวม 3.0

8. งานส่วนกลาง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ดำเนินการ : 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2563
กรรมการและเลขานุการสาขาวิชา 8 คำสั่งเลขที่ 2666/2561
รวม 8.0

รวมภาระงานทั้งหมด = 37.5  ผ่าน                ไม่ผ่าน


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าภาระงานในคำสั่งเหล่านี้ถูกต้องลงชื่อ..............................................................
( อ.ธัญลักษณ์   งามขำ )

วันที่............/................................./.................