ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานภาระงานของอ.ดร.คมคาย   ไพฑูรย์
3.1 บริการวิชาการ ที่มีการบูรณาการ
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 คณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร(โรงเรียนแม่สะเรียง)
ดำเนินการ : 12 ก.ย. 2562 - 13 ก.ย. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 268(2)/2562
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และโรงเรียนเถินวิทยา
ดำเนินการ : 27 พ.ค. 2562 - 27 พ.ค. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 189/2562
รวม 2.0

3.2 บริการวิชาการ ที่ก่อให้เกิดรายได้
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 2(ห้องประชุมศูนย์วิทย์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)
ดำเนินการ : 6 เม.ย. 2562 - 6 เม.ย. 2562
ประธานฝ่าย 2 คำสั่งเลขที่ 137/2562
2 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและจัดการสุขภาพผู้สูงอายุกิจกรรมครั้งที่ 3
ดำเนินการ : 14 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562
ประธานฝ่าย 2 คำสั่งเลขที่ 204/2562
3 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริหารวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
ดำเนินการ : 20 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562
หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คำสั่งเลขที่ 227/2562
รวม 7.0

4.1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ฯ
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะทำงาน โครงการปีใหม่เมืองรดน้ำดำหัวอาจารย์และบุคลากรอาวุโส คณะวิทยาศาสตร์
ดำเนินการ : 19 เม.ย. 2562 - 19 เม.ย. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 145/2562
2 โครงการสานก๋วยสลาก จากไม้ไผ่
ดำเนินการ : 18 ก.ย. 2562 - 18 ก.ย. 2562
หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 คำสั่งเลขที่ 279/2562
รวม 4.0

5.1 อาจารย์ที่ปรึกษา
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
ดำเนินการ : 1 มิ.ย. 2561 - 31 พ.ค. 2566
อาจารย์ที่ปรึกษา 2 คำสั่งเลขที่ 1696/2561
รวม 2.0

5.3 โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา นศ.
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ดำเนินการ : 3 พ.ค. 2562 - 3 พ.ค. 2562
ประธานฝ่าย 2 คำสั่งเลขที่ 184/2562
2 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวิทยาศาสตร์สังคีต
ดำเนินการ : 17 มิ.ย. 2562 - 17 มิ.ย. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 192(1)/2562
3 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้การสอน การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บาร์โมแดล นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่4
ดำเนินการ : 13 มิ.ย. 2562 - 13 มิ.ย. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 195/2562
4 แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐาน นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 1
ดำเนินการ : 23 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562
กรรมการและเลขานุการ 2 คำสั่งเลขที่ 198/2562
5 โครงการวันทาครู
ดำเนินการ : 25 ก.ค. 2562 - 25 ก.ค. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 234/2562
6 กรรมการโครงการคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1คณะวิทย์
ดำเนินการ : 11 ส.ค. 2562 - 11 ส.ค. 2562
กรรมการและเลขานุการโครงการ 2 คำสั่งเลขที่ 258/2562
7 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ดำเนินการ : 18 ก.ย. 2562 - 18 ก.ย. 2562
ประธานฝ่าย 2 คำสั่งเลขที่ 271/2562
8 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเด็กคณิต จิตอาสา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ดำเนินการ : 18 ก.ย. 2562 - 18 ก.ย. 2562
ประธานฝ่าย 2 คำสั่งเลขที่ 278/2562
รวม 13.0

6.1 เฉพาะกิจ/ไม่ต่อเนื่อง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ดำเนินการ : 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 261/2561
2 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ๔ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ดำเนินการ : 20 เม.ย. 2562 - 20 เม.ย. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 1089/2562
3 กรรมการจัดงานวันวิทยาศาสตร์นิทัศน์
ดำเนินการ : 1 ส.ค. 2562 - 2 ส.ค. 2562
ประธานฝ่าย 1 คำสั่งเลขที่ 1903/2562
4 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศสาตร์
ดำเนินการ : 7 ส.ค. 2562 - 7 ส.ค. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 253/2562
5 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
ดำเนินการ : 10 ส.ค. 2562 - 10 ส.ค. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 255/2562
6 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์ เรื่อง การเรียนรู้เชิงรุกและการวิจัยวิทยาศาสตร์
ดำเนินการ : 10 ส.ค. 2562 - 10 ส.ค. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 254/2562
7 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุนภายในคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
ดำเนินการ : 26 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 268(1)/2562
8 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุนฯ
ดำเนินการ : 26 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 265/2562
9 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายวิชาการภายในคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
ดำเนินการ : 26 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
กรรมการ 0.5 คำสั่งเลขที่ 267(1)/2562
รวม 6.0

6.2 ต่อเนื่อง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา2562
ดำเนินการ : 1 ก.ย. 2562 - 30 ส.ค. 2563
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 256/2562
2 แต่งตั้งคณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์
ดำเนินการ : 31 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562
กรรมการ 1 คำสั่งเลขที่ 211/2561
รวม 2.0

8. งานส่วนกลาง
ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง ภาระงาน หลักฐานประกอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ดำเนินการ : 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2563
ประธานสาขาวิชา 10 คำสั่งเลขที่ 2666/2561
รวม 10.0

รวมภาระงานทั้งหมด = 46.0  ผ่าน                ไม่ผ่าน


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าภาระงานในคำสั่งเหล่านี้ถูกต้องลงชื่อ..............................................................
( อ.ดร.คมคาย   ไพฑูรย์ )

วันที่............/................................./.................