ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานภาระงาน
ลำดับ เลขตำแหน่ง ชื่อ-สกุล สาขาวิชา แสดง
1 0046 ผศ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล
2 0054 อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ
3 0056 อ.ปกรณ์ สันตกิจ
4 0057 รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
5 0058 ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
6 0059 ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
7 0060 ผศ.รัชนี คะระวาด
8 0061 ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง
9 0062 ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์
10 0063 ผศ.ยุพา อภิโกมลกร
11 0064 รศ.วันทนา สุวรรณอัตถ์
12 0073 อ.ฐิติมา โรจนไพฑูรย์
13 0083 รศ.สมชัย โกศล
14 0085 อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์
15 0087 ผศ.สมัย ศรีสวย
16 0089 อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข
17 0161 รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร
18 0163 รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี
19 50080 อ.ชัยวุฒิ โกเมศ
20 50084 ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
21 50086 อ.ธัญลักษณ์ งามขำ
22 50087 ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
23 50091 อ.ดร.วีระศักดิ์ ฟองเงิน
24 50092 อ.พงษ์พร พันธ์เพ็ง
25 50093 อ.อนุกิจ เสาร์แก้ว
26 50094 อ.พิกุล แสงงาม
27 50099 ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ
28 50101 อ.ดร.คมคาย ไพฑูรย์
29 50150 อ.พิบูลย์ หม่องเชย
30 50164 อ.ดลฤดี สุขใจ
31 50181 อ.สุขี สุขดี
32 50213 อ.ดร.นงลักษณ์ สายเทพ
33 50217 อ.สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ
34 50236 ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์
35 50243 อ.พิภพ นราแก้ว
36 50247 ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว
37 50258 อ.เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว
38 50276 อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
39 50277 อ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
40 50278 อ.สมศักดิ์ ก๋าทอง
41 50283 ผศ.ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ
42 50285 ผศ.ละมาย จันทะขาว
43 50321 อ.จตุทิพย์ ก๋ายะ
44 50332 อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
45 50339 ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
46 50376 อ.ชนิกา เสนาวงค์ษา
47 50377 อ.พิมพ์ผกา อินทะรส
48 50382 อ.ดร.วิภานุช ใบศล
49 50389 อ.ดร.เอกชัย ญาณะ
50 50396 อ.ฉัตรสุดา มาทา
51 50411 อ.ดร.ศราวุธ สุวรรณอัตถ์