ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

รายงานบทความทางวิชาการ
ผศ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล
ลำดับ เรื่อง/วารสาร ระดับ ปี ค.ศ.
ที่ตีพิมพ์
เล่มที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : Cytotoxic aporphine alkaloids from leaves and twigs of Pseuduvaria trimera (Craib)
วารสาร : Molecules
นานาชาติ
July 2014
19(7)
ผู้ร่วม
15
ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
ลำดับ เรื่อง/วารสาร ระดับ ปี ค.ศ.
ที่ตีพิมพ์
เล่มที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : (-)-7-o-Acetylgoniodiol as cancer chemopreventive agent from Goniothalamus griffithii
วารสาร : International Journal of Chemical Sciences
นานาชาติ
2013
11(3)
หัวหน้า
80
2
เรื่อง : Anticancer activity of isolated chemical constituents from miliusa smithiae
วารสาร : American Journal of Applied Sciences
นานาชาติ
2013
10(8)
หัวหน้า
N/a
อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ
ลำดับ เรื่อง/วารสาร ระดับ ปี ค.ศ.
ที่ตีพิมพ์
เล่มที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : Non-genotoxic mode of action and possible threshold for hepatocarcinogenicity of Kojic acid in F344 rats
วารสาร : Food and Chemical Toxicology
นานาชาติ
February 2011
Vol. 49, Issue 2,
N/a
N/a
ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
ลำดับ เรื่อง/วารสาร ระดับ ปี ค.ศ.
ที่ตีพิมพ์
เล่มที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : Size-controll preparation of gold nanoclusters stabilized by high-viscosity hydrophilic polymers using a microflow reactor
วารสาร : Monatshefte fuer Chemie
นานาชาติ
2013
145
ผู้ร่วม
N/a
ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
ลำดับ เรื่อง/วารสาร ระดับ ปี ค.ศ.
ที่ตีพิมพ์
เล่มที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : Impact of high-dose, short periods of ozone exposure on green mold and antioxidant enzyme activity of tangerine fruit
วารสาร : Postharvest Biology and Technology
นานาชาติ
2012
67
N/a
N/a
2
เรื่อง : การใช้ Cobalt chloride และน้ำตาลซูโครสเพื่อยืดอายุการปักแจกันของดอกกุหลาบที่ผ่านการดัดแปลงสี
วารสาร : วิทยาศาสตร์เกษตร
ชาติ
กันยายน-ธันวาคม 2560
3 พิเศษ
ผู้ร่วม
33
ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ
ลำดับ เรื่อง/วารสาร ระดับ ปี ค.ศ.
ที่ตีพิมพ์
เล่มที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : การใช้ Cobalt chloride และน้ำตาลซูโครสเพื่อยืดอายุการปักแจกันของดอกกุหลาบที่ผ่านการดัดแปลงสี
วารสาร : วิทยาศาสตร์เกษตร
ชาติ
กันยายน-ธันวาคม 2560
3 พิเศษ
ผู้ร่วม
33
ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
ลำดับ เรื่อง/วารสาร ระดับ ปี ค.ศ.
ที่ตีพิมพ์
เล่มที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : A new azafluorenone from the roots of Polyalthia cerasoides and its biological activity
วารสาร : Natural Product Communications
นานาชาติ
2010
5(12)
ผู้ร่วม
20
2
เรื่อง : Aromatic Compound Glucopyranoside from New Species Artocarpus Thailandicus
วารสาร : American Journal of Applied Sciences
นานาชาติ
2011
8(11)
ผู้ร่วม
10
3
เรื่อง : New clerodane diterpenoid from the bulbils of Dioscorea bulbifera
วารสาร : Natural Product Communications
นานาชาติ
2011
6(8)
ผู้ร่วม
15
4
เรื่อง : Identification of a novel temperature sensitive promoter in cho cells
วารสาร : BMC Biotechnology
นานาชาติ
12 May 2011
11(51)
N/a
N/a
5
เรื่อง : Dihydrochalcones with Antiinflammtory Activity from Leaves and Twigs of Cyathostemma argenteum
วารสาร : Molecules
นานาชาติ
2013
18(6)
ผู้ร่วม
N/a
6
เรื่อง : การใช้ Cobalt chloride และน้ำตาลซูโครสเพื่อยืดอายุการปักแจกันของดอกกุหลาบที่ผ่านการดัดแปลงสี
วารสาร : วิทยาศาสตร์เกษตร
ชาติ
กันยายน-ธันวาคม 2560
3 พิเศษ
หัวหน้า
34
ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ
ลำดับ เรื่อง/วารสาร ระดับ ปี ค.ศ.
ที่ตีพิมพ์
เล่มที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : 1111
วารสาร : Advanced Materials Research
นานาชาติ
1
1
หัวหน้า
2
เรื่อง : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ
ชาติ
มกราคม-เมษายน 2553
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
N/a
N/a
อ.ดร.วีระศักดิ์ ฟองเงิน
ลำดับ เรื่อง/วารสาร ระดับ ปี ค.ศ.
ที่ตีพิมพ์
เล่มที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : การพยากรณ์ปริมาณน้ำในเขื่อน โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
วารสาร : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ชาติ
มกราคม-มิถุนายน 2560
1
หัวหน้า
100
ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
ลำดับ เรื่อง/วารสาร ระดับ ปี ค.ศ.
ที่ตีพิมพ์
เล่มที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : การศึกษาการจัดการขยะ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง : กรณีศึกษาหมู่บ้านนางแล
วารสาร : วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
ชาติ
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2553
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
N/a
N/a
รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
ลำดับ เรื่อง/วารสาร ระดับ ปี ค.ศ.
ที่ตีพิมพ์
เล่มที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : Anticancer Activities of Styrylpyrone from the Leaves and Twigs of Goniothalamus maewongensis via Cell Cycle Arrest
วารสาร : American Journal of Applied Sciences
นานาชาติ
2009
6(12)
หัวหน้า
100
2
เรื่อง : The effects of p-hydroxycinnamaldehyde from Alpinia galanga extracts on human chondrocytes
วารสาร : Phytochemistry
นานาชาติ
Jan 2009
70(2)
หัวหน้า
100
3
เรื่อง : Antiproliferative Effects of Alkaloids Isolated from the Tuber of Stephania venosa vai the Induction of Cell Cycle Arrest in Mammalian Cancer Cell Lines
วารสาร : American Journal of Applied Sciences
นานาชาติ
2010
7(8)
N/a
N/a
4
เรื่อง : A new azafluorenone from the roots of Polyalthia cerasoides and its biological activity
วารสาร : Natural Product Communications
นานาชาติ
2010
5(12)
หัวหน้า
80
5
เรื่อง : การประเมินความเป็นพิษและฤทธิ์ทำลายสารพันธุกรรมของสารพิโนเซมบรินและ สารพิโนสโตรบินที่แยกได้จากเหง้ากระชายในหนูขาว
วารสาร : วารสารพิษวิทยาไทย
ชาติ
2010
Volume 25, Number 1
N/a
N/a
6
เรื่อง : The Nessessary and Sufficient Condition for the Convergence of a New Fixed Point Approximation Method for Continuous Functions on an Arbitrary Interval
วารสาร : Thai Journal of Mathematics
นานาชาติ
2010
Volume 8, Number 3
หัวหน้า
100
7
เรื่อง : The Effect of Phyllanthus taxodiifolius Beille Extracts and its Triterpenoids Studying on Cellular Energetic Stage of Cancer Cells
วารสาร : American Journal of Pharmacology and Toxicology
นานาชาติ
2010
5(3)
หัวหน้า
100
8
เรื่อง : Differential chemosensitization of P-glycoprotein overexpressing K562/Adr cells by withaferin A and Siamois polyphenols
วารสาร : Molecular Cancer
นานาชาติ
2010
Volume 9
N/a
N/a
9
เรื่อง : Ginger Extract Inhibits Human Telomerase Reverse Transcriptase and c-Myc Expression in A549 Lung Cancer Cells
วารสาร : Journal of Medicinal Food
นานาชาติ
Dec. 2010
Volume 13, Number 6
N/a
N/a
10
เรื่อง : 4’-Hydroxycinnamaldehyde from Alpinia galangal (Linn.) Induces Human Leukemic Cell Apoptosis via Mitochondrial and Endoplasmic Reticulum Stress Pathways
วารสาร : Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
นานาชาติ
2011
12(3)
N/a
N/a
11
เรื่อง : Aromatic Compound Glucopyranoside from New Species Artocarpus Thailandicus
วารสาร : American Journal of Applied Sciences
นานาชาติ
2011
8(11)
ผู้ร่วม
10
12
เรื่อง : (+)-Syringaresinol Lignan from New Species Magnolia Thailandica
วารสาร : American Journal of Applied Sciences
นานาชาติ
2011
8(12)
หัวหน้า
80
13
เรื่อง : New clerodane diterpenoid from the bulbils of Dioscorea bulbifera
วารสาร : Natural Product Communications
นานาชาติ
2011
6(8)
หัวหน้า
70
14
เรื่อง : Alpinia galanga extracts downregulate interleukin-1β-induced matrix metalloproteinases expression in human synovial fibroblasts
วารสาร : In Vitro Cellular and Developmental Biology - Animal
นานาชาติ
Mar 2011
47(3)
N/a
N/a
15
เรื่อง : Induction of G1 arrest and apoptosis in androgen-dependent human prostate cancer by Kuguacin J, a triterpenoid from Momordica charantia leaf
วารสาร : Cancer Letters
นานาชาติ
July 2011
306(2)
N/a
N/a
16
เรื่อง : Synthesis of Hydroxyapatite Powder from Mollusc Shell
วารสาร : Advanced Materials Research
นานาชาติ
Aug 2011
N/a
หัวหน้า
100
17
เรื่อง : Polyooxypregnane glycoside from Dregea volubilis extract inhibits lL-1b-induced expression of matrix metalloprotrinase via activation of NF-kB in human chondrocytes
วารสาร : In Vitro Cellular and Developmental Biology - Animal
นานาชาติ
January 2012
48(1)
N/a
N/a
18
เรื่อง : Kuguacin J, a triterpeniod from Momordica charantia leaf, modulates the progression of androgen-independent human prostate cancer cell line, PC3
วารสาร : Food and Chemical Toxicology
นานาชาติ
2012
50
N/a
N/a
19
เรื่อง : Kuguacin J isolated from Momordica charantia leaves inhibits P-glycoprotein (ABCB1)-mediated multidrug resistance
วารสาร : Journal of Nutritional Biochemistry
นานาชาติ
2012
23(1)
ผู้ร่วม
10
20
เรื่อง : Aristolactam-Type Alkaloids from Orophea enterocarpa and Their Cytotoxicities
วารสาร : International Journal of Molecular Sciences
นานาชาติ
2012
13(4)
หัวหน้า
100
21
เรื่อง : Effects of Pinocembrin on the Initiation and Promotion Stages of Rat Hepatocarcinogenesis
วารสาร : Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
นานาชาติ
2012
13(5)
ผู้ร่วม
12.5
22
เรื่อง : Chondroprotective and anti-inflammatory effects of sesamin
วารสาร : Phytochemistry
นานาชาติ
Aug. 2012
80
N/a
100
23
เรื่อง : Induction of G1 Arrest and Apoptosis in Human Cancer Cells by Crebanine, an Alkaloid from Stephania venosa
วารสาร : Chemical Pharmaceutical Bulletin
นานาชาติ
October 2012
Volume 60(10)
ผู้ร่วม
15
24
เรื่อง : 6,8-dihydroxy-7-methoxy-1-methyl-azafluorenone induces caspase-8- and -9-mediated apoptosis in human cancer cells
วารสาร : Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
นานาชาติ
2013
14(4)
หัวหน้า
100
25
เรื่อง : Potentical cancer chemopreventive activity of styryllactones goniothalamus marcanii
วารสาร : American Journal of Applied Sciences
นานาชาติ
2013
10(1)
หัวหน้า
N/a
26
เรื่อง : Anticancer activity of isolated chemical constituents from miliusa smithiae
วารสาร : American Journal of Applied Sciences
นานาชาติ
2013
10(8)
ผู้ร่วม
N/a
27
เรื่อง : Apoptosis Induction in Human Lenkemic Promyelocytic HL-60 and monocytic U937 cell lines by Goniothalamin
วารสาร : Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
นานาชาติ
2013
14(5)
หัวหน้า
100
28
เรื่อง : Dihydrochalcones with Antiinflammtory Activity from Leaves and Twigs of Cyathostemma argenteum
วารสาร : Molecules
นานาชาติ
2013
18(6)
หัวหน้า
N/a
29
เรื่อง : Anti-invasion effect of crebanine and O-methylbulbocapnine from stephania venosa via down-regulated matrix metalloproteinases and urokinase plasminogen activator
วารสาร : Chemical Pharmaceutical Bulletin
นานาชาติ
2013
61(11)
หัวหน้า
100
30
เรื่อง : Apoptosis Induction in Human Leukemic Promyelocytic HL-60 and Monocytic U937 Cell Lines by Goniothalamin
วารสาร : Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
นานาชาติ
2013
14(5)
ผู้ร่วม
N/a
31
เรื่อง : Antiproliferative effect of alkaloids via cell cycle arrest from Pseuduvaria rugosa
วารสาร : informa healthcare
นานาชาติ
Mar 2013
51(3)
ผู้ร่วม
40
32
เรื่อง : Crebanine, an aporphine alkaloid, sensitizes TNF-α-induced apoptosis and suppressed invasion of human lung adenocarcinoma cells A549 by blocking NF-κB-regulated gene products
วารสาร : Tumor Biology
นานาชาติ
May 2014
N/a
หัวหน้า
100
33
เรื่อง : Cytotoxic aporphine alkaloids from leaves and twigs of Pseuduvaria trimera (Craib)
วารสาร : Molecules
นานาชาติ
July 2014
19(7)
หัวหน้า
70
ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว
ลำดับ เรื่อง/วารสาร ระดับ ปี ค.ศ.
ที่ตีพิมพ์
เล่มที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : Ecofriendly and Simplified Synthetic Route for Polysulfone-base Solid-State Alkaline Electrolyte Membrane
วารสาร : American Journal of Applied Sciences
นานาชาติ
2012
9(10)
หัวหน้า
80
2
เรื่อง : Poly[octakis (1H-imidazole-kN3) octa-m-oxido-tetra- oxidodicopper(॥) tetravanadate(V)]
วารสาร : Acta Crystallographica Section E : Structure Reports Online
นานาชาติ
2012
68(Pt4)
N/a
N/a
3
เรื่อง : (-)-7-o-Acetylgoniodiol as cancer chemopreventive agent from Goniothalamus griffithii
วารสาร : International Journal of Chemical Sciences
นานาชาติ
2013
11(3)
ผู้ร่วม
20
4
เรื่อง : Dihydrochalcones with Antiinflammtory Activity from Leaves and Twigs of Cyathostemma argenteum
วารสาร : Molecules
นานาชาติ
2013
18(6)
ผู้ร่วม
N/a
รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
ลำดับ เรื่อง/วารสาร ระดับ ปี ค.ศ.
ที่ตีพิมพ์
เล่มที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : Synthesis of Sodium-type fluorophlogopite Mica from Perlite and Diatomite
วารสาร : Journal of Ceramic Processing Research
นานาชาติ
June 2011
Volume 12, Number 3
N/a
N/a
2
เรื่อง : Ecofriendly and Simplified Synthetic Route for Polysulfone-base Solid-State Alkaline Electrolyte Membrane
วารสาร : American Journal of Applied Sciences
นานาชาติ
2012
9(10)
ผู้ร่วม
20
3
เรื่อง : Sufuric acid and ammonium sulfate leaching of alumina from lampang clay
วารสาร : E-journal of Chemistry
นานาชาติ
2012
9(3)
N/a
N/a
4
เรื่อง : Preparation of Non-noble Metals Supported on Carbon by Polymer Templation Method for Solid Alkaline Fuel cells.
วารสาร : International Journal of Engineering Research and Applications
นานาชาติ
2013
3(1)
หัวหน้า
100
5
เรื่อง : Particulate matters collected from ceramic factories in lampang province affecting rat lungs
วารสาร : Journal of Zhejiang University-Science B
นานาชาติ
January 2014
15(1)
ผู้ร่วม
N/a