ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

การประชุมวิชาการ
รศ.สมชัย โกศล
ลำดับ เรื่อง/งาน/สถานที่ ระดับ วันที่จัดงาน ปี หน้าที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงถ้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
ชื่องาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 การ บูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ชาติ
31/05/2560 - 31/05/2560
2560
778-783
ผู้ร่วม
20
ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
ลำดับ เรื่อง/งาน/สถานที่ ระดับ วันที่จัดงาน ปี หน้าที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : มลพิษทางสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดเล็ก ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ชื่องาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัยครั้งที่ 3
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง
ชาติ
26/07/2560 - 26/07/2560
2560
230-242
หัวหน้า
50
2
เรื่อง : การศึกษามลพิษทางสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิกขนาดเล็กในจังหวัดลำปาง
ชื่องาน : การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ชาติ
17/08/2560 - 18/08/2560
2560
551-561
ผู้ร่วม
50
อ.ดร.นงลักษณ์ สายเทพ
ลำดับ เรื่อง/งาน/สถานที่ ระดับ วันที่จัดงาน ปี หน้าที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียบริเวณรากพืช ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคใบไหม้ ในข้าวสายพันธ์เศรษฐกิจของไทย
ชื่องาน :
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
ชาติ
21/01/2556 - 23/01/2556
2556
ผู้ร่วม
20
ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
ลำดับ เรื่อง/งาน/สถานที่ ระดับ วันที่จัดงาน ปี หน้าที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : สัณฐานวิทยาและความหนาแน่นของผลึกแคลเซียมออกซาเลตในผักบางชนิดที่เป็นเครื่องเคียงของลาบพื้นเมืองภาคเหนือ
ชื่องาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัยครั้งที่ 3
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จ.ลำปาง
ชาติ
26/07/2560 - 26/07/2560
2560
264-273
หัวหน้า
100
ผศ.ปัทมา อภิชัย
ลำดับ เรื่อง/งาน/สถานที่ ระดับ วันที่จัดงาน ปี หน้าที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : Effect of T5 Precipitation Hardening on Microstructure and Hardness of Cast Aluminium Alloy A319
ชื่องาน :
สถานที่ : โรงแรมฮอลิเดย์ จ.เชียงใหม่
ชาติ
05/12/2555 - 07/12/2555
2555
หัวหน้า
100
อ.พิภพ นราแก้ว
ลำดับ เรื่อง/งาน/สถานที่ ระดับ วันที่จัดงาน ปี หน้าที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : การพัฒนาตู้อบลมร้อนสำหรับกระบวนการตกแต่งสำเร็จ
ชื่องาน : การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
สถานที่ : โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ชาติ
08/06/2559 - 10/06/2559
2559
1679-1682
หัวหน้า
100
ผศ.วีระ พันอินทร์
ลำดับ เรื่อง/งาน/สถานที่ ระดับ วันที่จัดงาน ปี หน้าที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : การศึกษาองค์ประกอบของขยะที่ผ่านกระบวนการบำบัดเชิงกลชีวภาพและขยะชุมชน สำหรับเป็นพลังงานเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า
ชื่องาน :
สถานที่ : มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
ชาติ
04/03/2556 - 05/03/2556
2556
ผู้ร่วม
20
2
เรื่อง : สมบัติทางกายภาพและทางกลของอิฐมอญที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์
ชื่องาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 “พะเยาวิจัย”
สถานที่ : หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
ชาติ
28/01/2559 - 29/01/2559
2559
913-931
หัวหน้า
100
3
เรื่อง : ประสิทธิภาพเตาหุงต้มเชื้อเพลิงแกลบชนิดเติมเชื้อเพลิงต่อเนื่องขนาดครัวเรือน
ชื่องาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 8
สถานที่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
ชาติ
30/05/2559 - 31/05/2559
2559
หัวหน้า
100
4
เรื่อง : การพัฒนาสมบัติทางกายภาพและทางกลของอิฐบล็อกที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยและเถ้าหนักลิกไนต์
ชื่องาน : การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
สถานที่ : โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
ชาติ
08/06/2559 - 10/06/2559
2559
414-423
หัวหน้า
100
5
เรื่อง : การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการผลิตอิฐมอญที่มีส่วนผสมของดินเหนียวร่วมกับเถ้าลอยลิกไนต์
ชื่องาน : การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
สถานที่ : โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
ชาติ
08/06/2559 - 10/06/2559
2559
397-403
หัวหน้า
100
6
เรื่อง : การศึกษาทางเทคนิคและต้นทุนการผลิตของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์
ชื่องาน : การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7
สถานที่ : มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
ชาติ
25/01/2561 - 26/01/2561
2561
1361-1371
หัวหน้า
50
7
เรื่อง : การศึกษาลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของถ่านชีวภาพที่ผลิตจากข้าวโพด
ชื่องาน : การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7
สถานที่ : มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
ชาติ
25/01/2561 - 26/01/2561
2561
1482-1493
หัวหน้า
100
8
เรื่อง : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลในจังหวัดลำปาง
ชื่องาน : การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7
สถานที่ : มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
ชาติ
25/01/2561 - 26/01/2561
2561
1532-1542
หัวหน้า
50
อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
ลำดับ เรื่อง/งาน/สถานที่ ระดับ วันที่จัดงาน ปี หน้าที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning:RBL) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ชื่องาน : การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืนครั้งที่ 7 “สหวิทยาการ สู่ไทยแลนด์ 4.0”
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
ชาติ
15/07/2560 - 15/07/2560
2560
117-122
หัวหน้า
100
2
เรื่อง : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21”
ชื่องาน : การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
ชาติ
21/07/2560 - 21/07/2560
2560
1000-1008
หัวหน้า
100
3
เรื่อง : การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่องาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัยครั้งที่ 3
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง
ชาติ
26/07/2560 - 26/07/2560
2560
45-47
ผู้ร่วม
33
4
เรื่อง : การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมลักษณะทางจิตของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
ชื่องาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัยครั้งที่ 3
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง
ชาติ
26/07/2560 - 26/07/2560
2560
11-25
หัวหน้า
100
5
เรื่อง : การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานเพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับไม้พะยอมที่ใช้ยืดระยะเวลาการเก็บรักษาปลาทู
ชื่องาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัยครั้งที่ 3
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง
ชาติ
26/07/2560 - 26/07/2560
2560
447-458
ผู้ร่วม
20
6
เรื่อง : Eliciting pedagogical content knowledge of pre-service science teachers using the Interview about Instances Technique
ชื่องาน : International Conference on Science and Mathematics Education 13-17 November 2017 Penang, MALAYSIA
สถานที่ : Institute of Teacher Education Tuanku Bainun Campus จ.ต่างประเทศ
นานาชาติ
13/11/2017 - 17/11/2017
2560
334-354
หัวหน้า
100
อ.สมศักดิ์ ก๋าทอง
ลำดับ เรื่อง/งาน/สถานที่ ระดับ วันที่จัดงาน ปี หน้าที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่องาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ชาติ
14/12/2560 - 14/12/2560
2560
1211-1223
ผู้ร่วม
33
ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ
ลำดับ เรื่อง/งาน/สถานที่ ระดับ วันที่จัดงาน ปี หน้าที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : การเพิ่มความเข้าใจ Kruskal's Algorithm ด้วยโปรแกรมจำลองสถานการณ์
ชื่องาน :
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
ชาติ
01/05/2554 - 01/05/2554
2554
หัวหน้า
100
อ.อนุกิจ เสาร์แก้ว
ลำดับ เรื่อง/งาน/สถานที่ ระดับ วันที่จัดงาน ปี หน้าที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : การประยุกต์ใช้ IoT Netpie และ Line API เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมโรงเรือนการเกษตร : กรณีศึกษาโรงเรือนเปิดดอกเห็ดหลินจือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ชื่องาน : 9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อตอบสนองทอ้งถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”
สถานที่ : ณ โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย จ.เลย
ชาติ
25/07/2560 - 28/07/2560
2560
585-588
หัวหน้า
50
ผศ.ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ
ลำดับ เรื่อง/งาน/สถานที่ ระดับ วันที่จัดงาน ปี หน้าที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : An integrated system of applying the use of internet of things ,RFID and cloud computing : A case study of logistic management of Electricity Generation Authority of Thailand (EGAT) Mae Moh Lignite Coal Mining,Lampang
ชื่องาน : Knowledge and Smart Technology (KST) 9th international Conference
สถานที่ : The Amari Ocean Hotel, Chon Buri , Thailand จ.ชลบุรี
นานาชาติ
01/02/2017 - 04/02/2017
2560
156-161
หัวหน้า
100
2
เรื่อง : IOT for smart farm: A case study of the Lingzhi mushroom farm Maejo University
ชื่องาน : Computer Science and Software Engineering (JCSSE) 2017 the 14th international Joint Conference
สถานที่ : Nakhon Si Thammarat, Thailand จ.นครศรีธรรมราช
นานาชาติ
12/07/2017 - 14/07/2017
2560
1-6
หัวหน้า
100
3
เรื่อง : การประยุกต์ใช้ IoT Netpie และ Line API เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมโรงเรือนการเกษตร : กรณีศึกษาโรงเรือนเปิดดอกเห็ดหลินจือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ชื่องาน : 9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อตอบสนองทอ้งถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”
สถานที่ : ณ โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย จ.เลย
ชาติ
25/07/2560 - 28/07/2560
2560
585-588
ผู้ร่วม
50
ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
ลำดับ เรื่อง/งาน/สถานที่ ระดับ วันที่จัดงาน ปี หน้าที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : ผลจากการใช้น้ำเสียในการปลูกข้าว
ชื่องาน :
สถานที่ : การนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ 2554 (Thailand Research Symposium 2011) ที่ เซ็นทรัลเวิลด์ จ.กรุงเทพมหานคร
ชาติ
28/08/2555 - 28/08/2555
2555
ผู้ร่วม
20
ผศ.ละมาย จันทะขาว
ลำดับ เรื่อง/งาน/สถานที่ ระดับ วันที่จัดงาน ปี หน้าที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงถ้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
ชื่องาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 การ บูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ชาติ
31/05/2560 - 31/05/2560
2560
778-783
ผู้ร่วม
20
ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
ลำดับ เรื่อง/งาน/สถานที่ ระดับ วันที่จัดงาน ปี หน้าที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : มลพิษทางสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดเล็ก ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ชื่องาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัยครั้งที่ 3
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง
ชาติ
26/07/2560 - 26/07/2560
2560
230-242
ผู้ร่วม
50
2
เรื่อง : การศึกษามลพิษทางสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิกขนาดเล็กในจังหวัดลำปาง
ชื่องาน : การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ชาติ
17/08/2560 - 18/08/2560
2560
551-561
หัวหน้า
50
อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
ลำดับ เรื่อง/งาน/สถานที่ ระดับ วันที่จัดงาน ปี หน้าที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 4000112 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ชื่องาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 “งานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น”
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ชาติ
10/03/2560 - 10/03/2560
2560
438-446
หัวหน้า
100
2
เรื่อง : ระดับความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ชื่องาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 “สหวิทยาการ สู่ไทยแลนด์ 4.0”
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
ชาติ
15/07/2560 - 15/07/2560
2560
447-452
หัวหน้า
100
3
เรื่อง : พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการรับรู้ภาวะเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ชื่องาน : การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
ชาติ
21/07/2560 - 21/07/2560
2560
1601-1612
หัวหน้า
100
4
เรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความฉลาดทางอารมณ์และระดับความเครียดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ชื่องาน : การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 17 “บูรณาการงานวิจัยสู่การ พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
ชาติ
21/07/2560 - 21/07/2560
2560
1573-1582
หัวหน้า
100
5
เรื่อง : ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้สอนและนักศึกษา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ชื่องาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัยครั้งที่ 3 บูรณาการนวัตกรรมและการวิจัยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง
ชาติ
26/07/2560 - 26/07/2560
2560
271-283
หัวหน้า
100
6
เรื่อง : การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานที่มีผลต่อความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการเกษตรกร
ชื่องาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ และนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จ.อุดรธานี
ชาติ
16/12/2560 - 16/12/2560
2560
665-673
หัวหน้า
100
ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
ลำดับ เรื่อง/งาน/สถานที่ ระดับ วันที่จัดงาน ปี หน้าที่ ตำแหน่ง สัดส่วน
1
เรื่อง : การปรับปรุงประสิทธิภาพในการจำแนกประเภทกลุ่มเมฆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบรวมกลุ่ม
ชื่องาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 8
สถานที่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
ชาติ
30/05/2559 - 31/05/2559
2559
141-143
หัวหน้า
100