วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์

มุ่งผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ มีคุณภาพ และคุณธรรม สร้างงานวิจัย และบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน