สาขาวิชาฟิสิกส์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส : 25491611100947
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Physics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์)
ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (ฟิสิกส์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Physics)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Physics)

3. วิชาเอก

-

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี

5.2 ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

5.3 ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

5.4 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ เลขประจำตัวบัตรประชาชน สำเร็จการศึกษาจาก ปี จำนวน ผลงาน ทาง วิชาการ
คุณวุฒิ/ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย/สถาบัน

1. นางสาวถิรนันท์ สอนแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3-6301-00472-17-5

Dr.rer.nat. (Natural Sciences)

วท.ม. (ฟิสิกส์)

วท.บ. (ฟิสิกส์)

Bremen University, Germany

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2553

2544

2540

9

 

2. นางสาวปัทมา อภิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3-6301-00472-17-5

วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)

วท.บ. (ฟิสิกส์)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2554

2551

2

 

3. นางดลฤดี สุขใจ

อาจารย์ 

3-5201-01639-41-4

วท.ม. (การสอนฟิสิกส์)

ค.บ. (ฟิสิกส์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

2549

2547

1

4. นายพิบูลย์ หม่องเชย

อาจารย์ 

3-5212-00332-67-9

วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)

ค.บ. (ฟิสิกส์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

2550

2546

2

5. นายพิภพ นราแก้ว

อาจารย์

3-7399-00222-42-1

วท.ม. (ฟิสิกส์)

กศ.บ. (ฟิสิกส์)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2545

2541

1

6. นายวีระ พันอินทร์

อาจารย์

1-6599-00072-72-6

วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)

วท.บ. (ฟิสิกส์)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2553

2551

11

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา

การศึกษาทฤษฎีและเข้าใจฟิสิกส์ของธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดและสื่อสารทางฟิสิกส์ได้อย่างเหมาะสม

1.2 ความสำคัญ

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาระสำคัญของหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลูกฝังความมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และการสร้างเสริมความรู้ แนวคิด ความเข้าใจ การฝึกทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และฝึกประสบการณ์ทางฟิสิกส์ ซึ่งได้ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ เป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การวิจัย ทั้งนี้บัณฑิตจะสามารถประยุกต์แนวคิดที่สำคัญเพื่อพัฒนาตนเอง คิดค้น และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ศักยภาพของบัณฑิตที่ถูกพัฒนา จะเอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวม ตามความต้องการของ ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มีความรัก และศรัทธา ในวิชาชีพครูฟิสิกส์
1.3.2 มีความรู้ ความเข้าใจทฤษฏีทางฟิสิกส์อย่างลึกซึ้งและครอบคลุมในการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์
1.3.3 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า มีความสามารถในการแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์ วิชาชีพและสังคมอย่างสมเหตุสมผล
1.3.4 มีทักษะในด้านการสร้างและการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เพื่อใช้สำหรับการจัดกระบวนการเรียนการสอน อย่างมีความรับผิดชอบ
1.3.5 มีความสามารถจัดการข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ในการแสวงหา และสร้างองค์ความรู้ตลอดจนการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลาย เพื่อพัฒนาสมรรถนะตนเองและวิชาชีพ
1.3.6 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ ที่หลากหลาย และอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

ไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับสำหรับนักศึกษาแต่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตร และมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

2. การดำเนินการหลักสูตร

2.1 วัน เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนมิถุนายน ตุลาคม ในวัน และเวลาราชการ
ภาคการศึกษาที่ 2 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนพฤศจิกายน มีนาคม ในวัน และเวลาราชการ
ภาคฤดูร้อน จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนเมษายน พฤษภาคม ในวัน และเวลาราชการ

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

2.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

2.3.1 ขาดทักษะการปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา
2.3.2 ความแตกต่างทางพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

2.4.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าใหม่ของสาขาวิชา เน้นกิจกรรมการปรับตัวและทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา
2.4.2 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมของมหาวิทยาลัย
2.4.3 สาขาวิชาจัดโครงการหรือกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานด้านวิชาการให้กับนักศึกษา

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา

2562

2563

2564

2565

2566

ชั้นปีที่ 1

30

30

30

30

30

ชั้นปีที่ 2

-

30

30

30

30

ชั้นปีที่ 3

-

-

30

30

30

ชั้นปีที่ 4

-

-

-

-

30

รวม

30

60

90

120

150

จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ

สำเร็จการศึกษา

-

-

-

-

30

 

2.7 ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

1.1.1) บังคับ 9 หน่วยกิต
1.1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

1.3.1) บังคับ 3 หน่วยกิต
1.3.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

1.4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1.5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

2.1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต

2.1.1) บังคับ 35 หน่วยกิต
2.1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2.1.3) ปฏิบัติ 12 หน่วยกิต

2.2) กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต

2.2.1) วิชาเอกฟิสิกส์ 68 หน่วยกิต

(1) บังคับ 62 หน่วยกิต

(2) เลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2.2.2) การสอนวิชาเอก 10 หน่วยกิต

(1) บังคับ 6 หน่วยกิต

(2) เลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต