บุคลากรประจำหลักสูตร


       คณิตศาสตร์ผศ.ดร.คมคาย พันธ์เพ็ง
ประธานคณะกรรมการอ.ดร.ชนิกา เสนาวงค์ษา
เลขานุการ

ผศ.ธัญลักษณ์ งามขำ

อ.ดร.นิภา จันทร์อ่อน

อ.พิฐชญาณ์ กิ่งก้ำ


อ.ดร.พิมพ์ผกา อินทะรส

อ.ดร.มนัสชนก คนเฉลียว

ผศ.รัชนี คะระวาด

รศ.วันทนา สุวรรณอัตถ์


ผศ.ดร.ศราวุธ สุวรรณอัตถ์

รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี
       เคมีอ.สุขี สุขดี
ประธานคณะกรรมการผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
เลขานุการ

อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์

อ.ณรงค์ คชภักดี

ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์


ผศ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล
       ชีววิทยาผศ.ศาสตรา ลาดปะละ
ประธานคณะกรรมการอ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข
เลขานุการ

อ.ดร.นงลักษณ์ สายเทพ

ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน

รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร


ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
กรรมการ

อ.ดร.อังคณา เชื้อเจ็ดตน
       ฟิสิกส์อ.พิภพ นราแก้ว
ประธานคณะกรรมการผศ.ดร.วีระ พันอินทร์
เลขานุการ

ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว

อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล

ผศ.ปัทมา อภิชัย


อ.ดลฤดี สุขใจ
       วิทยาศาสตร์ทั่วไปอ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ
ประธานคณะกรรมการอ.จตุทิพย์ ก๋ายะ

อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ

อ.สมศักดิ์ ก๋าทอง

อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
เลขานุการ
       วิทยาการคอมพิวเตอร์ผศ.สมัย ศรีสวย
ประธานคณะกรรมการอ.ดร.วีระศักดิ์ ฟองเงิน
เลขานุการ

ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์

ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ

ผศ.พิกุล แสงงาม


อ.สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ
กรรมการ
       เทคโนโลยีสารสนเทศผศ.พงษ์พร พันธ์เพ็ง
ประธานคณะกรรมการอ.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์
เลขานุการ

ผศ.ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ

อ.ปกรณ์ สันตกิจ

ผศ.อนุกิจ เสาร์แก้ว


ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง
       วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอ.เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว
ประธานคณะกรรมการอ.อภิศักดิ์ จักรบุตร
เลขานุการ

ผศ.ละมาย จันทะขาว

ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข

ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา


อ.ดร.เอกชัย ญาณะ
       เคมีประยุกต์ ป.โทอ.ดร.วิภานุช ใบศล
ประธานคณะกรรมการรศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล

ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว

รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา

อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
เลขานุการ
       สาธารณสุขชุมชนอ.ชัชชฎาภร พิศมร
กรรมการอ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
ประธานคณะกรรมการ

อ.ฉัตรสุดา มาทา
เลขานุการ

ผศ.ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์

อ.เอกสิทธิ์ ไชยปิน
       อุตสาหกรรมอาหารและบริการอ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์