บุคลากรประจำหลักสูตร


       คณิตศาสตร์อ.ดร.คมคาย ไพฑูรย์
ประธานคณะกรรมการอ.ชนิกา เสนาวงค์ษา

อ.นิภา จันทร์อ่อน

อ.พิฐชญาณ์ กิ่งก้ำ

อ.พิมพ์ผกา อินทะรส


อ.มนัสชนก คนเฉลียว

ผศ.รัชนี คะระวาด

รศ.วันทนา สุวรรณอัตถ์

อ.ดร.ศราวุธ สุวรรณอัตถ์


รศ.สมชัย โกศล

รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี

อ.ธัญลักษณ์ งามขำ
เลขานุการ
       เคมีผศ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล
ประธานคณะกรรมการอ.ณรงค์ คชภักดี

อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์

ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ

อ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์


อ.สุขี สุขดี
เลขานุการ
       ชีววิทยารศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร
ประธานคณะกรรมการอ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข

อ.ดร.นงลักษณ์ สายเทพ

ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน

ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ


ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ

อ.ดร.อังคณา เชื้อเจ็ดตน
เลขานุการ
       ฟิสิกส์ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์
ประธานคณะกรรมการอ.ดลฤดี สุขใจ

ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว

อ.พิบูลย์ หม่องเชย

อ.พิภพ นราแก้ว


ผศ.ปัทมา อภิชัย
เลขานุการ
       วิทยาศาสตร์ทั่วไปอ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ
ประธานคณะกรรมการอ.จตุทิพย์ ก๋ายะ

อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ

อ.สมศักดิ์ ก๋าทอง

อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
เลขานุการ
       วิทยาการคอมพิวเตอร์อ.สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ
ประธานคณะกรรมการผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์

อ.ดร.วีระศักดิ์ ฟองเงิน

อ.ชัยวุฒิ โกเมศ

อ.พิกุล แสงงาม


ผศ.สมัย ศรีสวย
เลขานุการ
       เทคโนโลยีสารสนเทศอ.ปกรณ์ สันตกิจ
ประธานคณะกรรมการผศ.ปรีชา โพธิ์แพง

อ.อนุกิจ เสาร์แก้ว

อ.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์

ผศ.ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ


อ.พงษ์พร พันธ์เพ็ง
เลขานุการ
       วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
ประธานคณะกรรมการผศ.ละมาย จันทะขาว

อ.อภิศักดิ์ จักรบุตร

อ.เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว

ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา


อ.ดร.เอกชัย ญาณะ
เลขานุการ
       เคมีประยุกต์ ป.โทอ.ดร.วิภานุช ใบศล
ประธานคณะกรรมการรศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล

ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว

ผศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา

อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
เลขานุการ
       สาธารณสุขชุมชนอ.ฉัตรสุดา มาทา
ประธานคณะกรรมการอ.ดร.ณัฐกฤษณ์ ธรรมกวินวงศ์

ผศ.ยุพา อภิโกมลกร

อ.เอกสิทธิ์ ไชยปิน

อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
เลขานุการ
       อุตสาหกรรมอาหารและบริการอ.ฐิติมา โรจนไพฑูรย์อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์