คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดี         ประธาน
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรนุช  คฤหานนท์ รองคณบดี     กรรมการ
3 อาจารย์ สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ รองคณบดี     กรรมการ
4 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา  ชะอุ่มผล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6 นางสาวมลิสา เนตรสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7 รองศาสตราจารย์สุรกานต์  พยัคฆบุตร คณาจารย์ประจำ กรรมการ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูนฉวี สมบัติศิริ คณาจารย์ประจำ กรรมการ
9 อาจารย์ ดร.ศิวัช  ตั้งประเสริฐ คณาจารย์ประจำ กรรมการ
10 นางศรีพรรณ              มาปลูก หัวหน้า สนง.คณบดี กรรมการและเลขานุการ