คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดี         ประธาน
2 อาจารย์ ดร.เยาวเรศ  ชูศิริ รองคณบดี     กรรมการ
3 อาจารย์สมศักดิ์  ก๋าทอง รองคณบดี     กรรมการ
4 ศาสตราจารย์จำเนียร  นันทดิลก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5 นางปัทมา  กฤษณรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา  ชะอุ่มผล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7 รองศาสตราจารย์สุรกานต์  พยัคฆบุตร คณาจารย์ประจำ กรรมการ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี  คะระวาด คณาจารย์ประจำ กรรมการ
9 อาจารย์ ดร.ศิวัช  ตั้งประเสริฐ คณาจารย์ประจำ กรรมการ
10 นางศรีพรรณ              มาปลูก หัวหน้า สนง.คณบดี กรรมการและเลขานุการ