สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส : 25501611100847
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.S. (Information Technology)

3. วิชาเอก

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

5.2 ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรทางวิชาการ

5.3 ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

5.4 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 2 หมวดที่ 2 ข้อมูล เฉพาะของหลักสูตร

 

 

 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ  สำเร็จการศึกษาจาก ปี จำนวน ผลงาน ทาง วิชาการ
คุณวุฒิ/ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย/สถาบัน

1. นายปรีชา โพธิ์แพง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

วท.ม. (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และสารสนเทศ)

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาลัยครูจันทรเกษม

2547

2531

2

 

2. นายปกรณ์ สันตกิจ

อาจารย์

 

วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการ ระบบสารสนเทศ)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สถาบันราชภัฏสงขลา

2545

 

2539

2

 

3. นายพงษ์พร พันธ์เพ็ง

อาจารย์

 

วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และสารสนเทศ)

ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ

2548

2542

2

4. นายอนุกิจ เสาร์แก้ว

อาจารย์

 

วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และสารสนเทศ)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถาบันราชภัฏลําปาง

2548

2543

2

 

5.นายโอฬาร เชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

Ph.d Information Systems

Master of computing

Charles Sturt University

Griffith University

2543

2537

2

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน โดยได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันในสังคมโลก อีกทั้งบริบทของสังคมไทยได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.2 ความสำคัญ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโรดแม็ป “ประเทศไทย 4.0” และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของแรงงานในศตวรรษที่ 21

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

1) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประกอบวิชาชีพและศึกษาต่อในระดับสูง
2) แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
3) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม เข้าใจกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของแรงงานในศตวรรณที่ 21

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ

1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน

กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

ไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับสำหรับนักศึกษาแต่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตร

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

2. การดำเนินการหลักสูตร

2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม ในวัน และเวลาราชการ
ภาคการศึกษาที่ 2 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม ในวัน และเวลาราชการ
ภาคฤดูร้อน จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ในวัน และเวลาราชการ

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

2.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

ปัญหาการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาปรับตัวได้ไม่เท่ากัน และพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อการสืบค้น

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นระดับอุดมศึกษา ทางสาขาวิชาจะจัดให้มีการติดตามดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา

2562

2563

2564

2565

2566

ชั้นปีที่ 1

30

30

30

30

30

ชั้นปีที่ 2

-

30

30

30

30

ชั้นปีที่ 3

-

-

30

30

30

ชั้นปีที่ 4

-

-

-

-

30

รวม

30

60

90

120

150

จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ

สำเร็จการศึกษา

-

-

-

-

30

 

2.7 ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

1.1.1 บังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต
1.1.2 เลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

1.3.1 บังคับ จำนวน 3 หน่วยกิต
1.3.2 เลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต

2.1 วิชาแกน 9 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 45 หน่วยกิต

2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 18 หน่วยกิต
2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกิต
2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต

2.3 วิชาเอกเลือก 27 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต