ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย อาจารย์สมศักดิ์ ก๋าทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัญจรสู่โรงเรียน เพื่อเป็นการบริการวิชาการ ให้ความรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 9 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย เคมี , ชีววิทยา, ฟิสิกส์ , วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , สาธารณสุขชุมชน รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดสอนโดยจะจัดกิจกรรม ในวัน อังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 ณโรงเรียนวังเหนือวิทยาและโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง

ที่มา: คณะวิทยาศาสตร์ ,21 ต.ค. 2563แกลเลอรี่วีดีทัศน์

12 ก.พ. 2563

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ "ยุวชนสร้างชาติ"

สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้วยนโยบาย BCG Economy ผ่านโครงการ "ยุวชนสร้างชาติ"

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรม งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง '62 

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


กิจกรรม เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2562

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง


กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง


กิจกรรม ค่ายเพาะพันธ์กล้ากาสะลอง

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง