ประวัติความเป็นมา

    ประวัติความเป็นมาของคณะวิทยาศาสตร์    

        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เริ่มก่อตั้งจากหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2516 มีประวัติและความเป็นมาดังนี้ 
- ปี พ.ศ. 2516 วิทยาลัยครูลำปาง เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาขั้นสูง (ป.กศ.สูง) โดยนำวิชาทางวิทยาศาสตร์ เช่น คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เป็นต้น มารวมกันมีฐานะเป็นหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูลำปาง 
- ปี พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 กำหนดให้วิทยาลัยครูเปิดสอนในระดับปริญญาตรีได้ วิทยาลัยครูลำปางได้เปิดสอนสาขาวิชาการศึกษา ทำให้จำนวนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น 
- ปี พ.ศ. 2519 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิชาวิทยาศาสตร์ 
- ปี พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 กำหนดให้วิทยาลัยครูเปิดสอนในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาชีพอื่นได้ 
- ปี พ.ศ. 2528 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปิดสอน หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 2 ปี 
- ปี พ.ศ. 2535 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปิดสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
- ปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม วิทยาลัยครู เป็น “สถาบันราชภัฏ”

- ปี พ.ศ. 2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหลายโปรแกรมวิชา

- ปี พ.ศ. 2546  เปิดสอนโปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์  โปรแกรมวิชาเคมีประยุกต์ และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

- ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏลำปาง ได้ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  14  มิถุนายน พ.ศ. 2547  มีผลให้สถาบันราชภัฏลำปาง เปลี่ยนสถานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง"  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะวิทยาศาสตร์"

- ปี พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ภาคพิเศษ)

- ปี พ.ศ. 2549 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ปี พ.ศ. 2549 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรีทางด้านครุศาสตรบัณฑิต ที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาคณิตศาสตร์

- ปี พ.ศ. 2550 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี) ตามโครงการการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมทางเคมี หรือ Center of Excellence for Innovation in Chemistry, PERCH-CIC

- ปี พ.ศ. 2557 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ตามโครงการการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมทางเคมี หรือ Center of Excellence for Innovation in Chemistry, PERCH-CIC

- ปี พ.ศ. 2560 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

             ปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2561) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีสาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่ทั้งสิ้น 10 สาขาวิชา ได้แก่ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ระดับปริญญาตรี สายครุศาสตรบัณฑิต มี 5 สาขาวิชาดังนี้ (1) สาขาวิชาเคมี (2) สาขาวิชาชีววิทยา (3) สาขาวิชาฟิสิกส์ (4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ มี 3 สาขาวิชาดังนี้ (1)สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ สายสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่จำนวน 1,280 คน มีคณาจารย์ 67 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 19 คน นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ ยังได้ทำหน้าที่บริการวิชาการให้แก่สังคม ทั้งภายในจังหวัดลำปางและ จังหวัดใกล้เคียง เป็นเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นต้น  

ข้อมูลหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอน

      คณะวิทยาศาสตร์เปิดสอนหลักสุตรดังต่อไปนี้

            1. ระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร   คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วท.ม.)

            2. ระดับปริญญาตรีมี 3 หลักสูตร คือ

              (1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)  ใน  5 สาขาวิชา  คือ  

                   1.1 สาขาวิชาฟิสิกส์  

                   1.2  สาขาวิชาเคมี  

                   1.3  สาขาวิชาชีววิทยา  

                   1.4  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

                   1.5 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

             (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ใน 3 สาขาวิชา คือ

                   2.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

                   2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                   2.3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

              (3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ใน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน