สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป


1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส : 25491611100914
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in General Science


2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (General Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (General Science)


3. วิชาเอก
-


4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต


5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว


9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ เลขประจำตัวบัตรประชาชน สำเร็จการศึกษาจาก ปี จำนวน ผลงาน ทาง วิชาการ
คุณวุฒิ/ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย/สถาบัน

1. นางสาวไพบูลย์ หมุ่ยมาศ

อาจารย์

 

วท.ด. (พฤกษศาสตร์)

วท.ม. (พฤกษศาสตร์)

ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันราชภัฏ อุบลราชธานี

2557

2551

2545

11

 

2. นางเยาวเรศ ชูศิริ

อาจารย์

 

วท.ด. (ชีวเคมี)

วท.ม. (ชีวเคมี)

วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมี เทคโนโลยี)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2555

2541

2536

3

 

3. นางสาวดวงจันทร์ แก้วกงพาน

อาจารย์

 

ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี

2552

2548

19

 

4. นางสาวจตุทิพย์ ก๋ายะ

อาจารย์

 

วท.ม. (การสอน ฟิสิกส์)
ค.บ. (ฟิสิกส์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันราชภัฎลำปาง

2550

2545

2

 

5. นายสมศักดิ์ ก๋าทอง

อาจารย์

 

ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง

สถาบันราชภัฏลำปาง

2555

2546

9

 


หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา

ครูวิทยาศาสตร์ขั้นวิชาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
และทักษะการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้พึ่งพาตนเองและเกื้อกูลผู้อื่นอย่างยั่งยืน
1.2 ความสำคัญ
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้อง
กับทุกชีวิต ทั้งในด้านการดำเนินชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เป็น
พื้นฐานในการคิด ตัดสินใจและการแก้ปัญหา ผู้ใดไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะไม่สามารถดำรงชีวิตอย่าง
ราบรื่นได้ ดังนั้นหลักสูตรการผลิตครูวิทยาศาสตร์จึงมีความสำคัญในการสร้างบุคลากรเพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน ทำให้เยาวชนรักและเข้าใจวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญใน
การพัฒนาชาติต่อไป หากครูวิทยาศาสตร์เป็นผู้มีความรู้ในศิลปะวิทยาการและมีความเชี่ยวชาญในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แก่ผู้เรียน จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์ นำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มุ่งผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
1.3.2 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการ
บริบทชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
1.3.3 มีจิตวิทยาศาสตร์ และเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เพื่อการเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่มี
คุณภาพ
1.3.4 มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู


หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน
กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ โดยเป็นไป
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับส าหรับนักศึกษา แต่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ในวัน และเวลาราชการ
ภาคการศึกษาที่ 2 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
ในวัน และเวลาราชการ
ภาคฤดูร้อน จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน
ในวัน และเวลาราชการ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จากแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2.2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก) หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน
และนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา
2.2.4 วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1) มีการสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาเอกและสอบวัดแววความเป็นครู
2) มีการสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
2.3.1 นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรขาดทักษะในการปรับตัวในการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา
2.3.2 นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรขาดพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
2.3.3 นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรขาดทักษะภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุมผู้ปกครอง
จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารยที่ปรึกษาจากสาขาวิชา ทำหน้าที่ประสานงานกับคณาจารย์
ผู้สอน และผู้ปกครอง
2.4.2 กิจกรรมนักศึกษาของสาขาวิชาเน้นกิจกรรมการปรับตัวและทักษะการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา และส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมของมหาวิทยาลัย และของคณะ
2.4.3 จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์และโครงการปรับพื้น
ฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562


3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต