คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดี         ประธาน
2 อาจารย์ ดร.เยาวเรศ  ชูศิริ รองคณบดี     กรรมการ
3 อาจารย์ชัยวุฒิ โกเมศ รองคณบดี     กรรมการ
4 อาจารย์สมศักดิ์  ก๋าทอง รองคณบดี     กรรมการ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล ปธ.สาขาวิชาเคมี กรรมการ
8 รองศาสตราจารย์สุรกานต์  พยัคฆบุตร ปธ.สาขาวิชาชีววิทยา กรรมการ
9 อาจารย์ดลฤดี สุขใจ ปธ.สาขาวิชาฟิสิกส์ กรรมการ
10 อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ ปธ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กรรมการ
11 อาจารย์ ดร.คมคาย ไพฑูรย์ ปธ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ กรรมการ
12 อาจารย์สุรพงษ์ เพ็ชรหาญ ปธ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กรรมการ
13 อาจารย์ปกรณ์ สันตกิจ ปธ.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
14 อาจารย์ ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข ปธ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กรรมการ
15 อาจารย์ฉัตรสุดา มาทา ปธ.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน กรรมการ
16 อาจารย์ ดร.วิภานุช ใบศล ปธ.สาขาวิชาเคมีประยุกต์ กรรมการ
17 นางศรีพรรณ              มาปลูก หัวหน้า สนง.คณบดี กรรมการและเลขานุการ