ที่ปรึกษาคณะ

คณะกรรมการประจำคณะ

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดี         ประธานกรรมการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรนุช คฤหานนท์ รองคณบดี     กรรมการ
3 อาจารย์ สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ รองคณบดี     กรรมการ
4 รองศาสตราจารย์ สุรกานต์ พยัคฆบุตร คณาจารย์ประจำ กรรมการ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูนฉวี สมบัติศิริ คณาจารย์ประจำ กรรมการ
6 อาจารย์ ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ คณาจารย์ประจำ กรรมการ
7 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8 นางสาวมลิสา เนตรสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10  หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์   หัวหน้า สนง.คณบดี เลขานุการ