ที่ปรึกษาคณะ

คณะกรรมการประจำคณะ

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดี         ประธานกรรมการ
2 อาจารย์ ดร.เยาวเรศ  ชูศิริ รองคณบดี     กรรมการ
3 อาจารย์สมศักดิ์  ก๋าทอง รองคณบดี     กรรมการ
4 รองศาสตราจารย์สุรกานต์ พยัคฆบุตร คณาจารย์ประจำ กรรมการ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี คาระวาด คณาจารย์ประจำ กรรมการ
6 อาจารย์ศิวัช ตั้งประเสริฐ คณาจารย์ประจำ กรรมการ
7 ศาสตราจารย์จำเนียร นันทดิลก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8 นางปัทมา กฤษณรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10  หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์   หัวหน้า สนง.คณบดี เลขานุการ