แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 12 ครั้ง
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ และการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ และการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในความรับผิดชอบของคณะ ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและนโยบายของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 19 กันยายน 2564 ณ ปางหลวงการ์เด้น จังหวัดลำปาง วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08:57:57 น.