แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 28 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564 และขอขอบพระคุณท่านรศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ประธานกรรมการ ผศ.ดร.กมลณัฎฐ์ พลวัน กรรมการ ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการ และคุณนราทิพย์ เชื้อผู้ดี ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ ในการให้ข้อเสนอแนะประจำปีการศึกษา 2563วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13:21:53 น.