แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 23 ครั้ง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก และขอขอบพระคุณท่าน รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผลึก ประธานกรรมการ อ.ณรงค์ เครือกันทา และอ.ชนัญกาญจน์ สุวรรณเรือง กรรมการประเมินหลักสูตร มา ณ ที่นี้ด้วยวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 16:24:48 น.