แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 29 ครั้ง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก และขอขอบพระคุณท่าน รศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ ประธานกรรมการ ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา และอ.วรพล คณิตปัญญาเจริญ กรรมการประเมินหลักสูตร มา ณ ที่นี้ด้วยวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 16:21:21 น.