แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 154 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย อาจารย์สมศักดิ์ ก๋าทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัญจรสู่โรงเรียน เพื่อเป็นการบริการวิชาการ ให้ความรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 9 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย เคมี , ชีววิทยา, ฟิสิกส์ , วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , สาธารณสุขชุมชน รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดสอนโดยจะจัดกิจกรรม ในวัน อังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 ณโรงเรียนวังเหนือวิทยาและโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง


วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10:00:58 น.