แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 8 ครั้ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯสิ่งแวดล้อม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯสิ่งแวดล้อม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562  โดยคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก และขอขอบพระคุณท่าน รศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ ประธานกรรมการ ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา อ.วรพล คณิตปัญญาเจริญ กรรมการประเมินหลักสูตรมา ณ ที่นี้ด้วยวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13:50:03 น.