แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 4 ครั้ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก และขอขอบพระคุณท่าน ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ ประธานกรรมการ ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต อ.ชนัญการญจน์ สุวรรณเรือง กรรมการประเมินหลักสูตรมา ณ ที่นี้ด้วยวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13:41:49 น.