แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 5 ครั้ง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก และขอขอบพระคุณท่าน รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผลึก ประธานกรรมการ ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา อ.ชนัญกาญจน์ สุวรรณเรือง กรรมการประเมินหลักสูตรมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 15:43:04 น.