แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 25 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา โดยความร่วมมือระหว่าง กองพัฒนานักศึกษา กับคณะวิชาทั้ง 6 คณะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา โดยความร่วมมือระหว่าง กองพัฒนานักศึกษา กับคณะวิชาทั้ง 6 คณะ ได้ เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักศึกษา เพื่อเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการบริหารโครงการโดยใช้กระบวนการคุณภาพ PDCA โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
โดย ได้รับความอนุเคราะห์จาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา
ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และ อาจารย์ชัยวุฒิ โกเมศ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมจันทน์ผา 

และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา "การบริหารโครงการโดยใช้กระบวนการคุณภาพ (PDCA)" ให้กับสโมสรนักศึกษาทั้ง 6 คณะ และตัวแทนชมรมหรือชุมนุม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยทีมวิทยากรจากงานประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การจัดการอบรมดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนโครงการ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์กร ตลอดจนกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม และการวัดผลความสำเร็จของโครงการนั้น กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษากว่า 100 คน ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 16:12:51 น.