แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 14 ครั้ง
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ และการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 16 -17 สิงหาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ และการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในความรับผิดชอบของคณะ ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและนโยบายของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2562 ณ แสงทองรีสอร์ท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 15:23:59 น.