แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 57 ครั้ง
บรรยากาศงานวันวิทย์ศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฎ 62 ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562

ผศ.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ในการจัดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง’ 62 และงานมหกรรมของดีล้านนา ภูมิปัญญาสูงวัยในเขตภาคเหนือตอนบน ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562

การจัดงานในครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อ“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และงานมหกรรมของดีล้านนา ภูมิปัญญาสูงวัย ในเขตภาคเหนือตอนบน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น ให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ และเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบของการแข่งขันกิจกรรม และการจัดนิทรรศการ พร้อมทั้งการบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การเรียนการสอน การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต, ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1, สวนรุกขชาติพระบาท, สาธารณสุขจังหวัดลำปาง, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา, บริษัทเป็นคุณเชียงใหม่ สาขาลำปาง (จักรเย็บผ้าเอลวิร่า)วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 10:34:02 น.