แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 27 ครั้ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก และขอขอบพระคุณท่าน ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ประธานกรรมการ ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา และ ผศ.กมลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ กรรมการประเมินหลักสูตร มา ณ ที่นี้ด้วยวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 16:22:17 น.