แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 29 ครั้ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก และขอขอบพระคุณท่าน ผศ.นอ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ ประธานกรรมการ อ.เชาวลิต เต็มปวน และอ.ชนัญกาญจน์ สุวรรณเรือง กรรมการประเมินหลักสูตร มา ณ ที่นี้ด้วยวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 16:23:31 น.