แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 26 ครั้ง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก และขอขอบพระคุณท่าน ผศ.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย ประธานกรรมการ ผศ.ฐิติมา  คุณยศยิ่ง และอ.กนกอร ฐิติศิริ กรรมการประเมินหลักสูตร มา ณ ที่นี้ด้วยวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 16:23:50 น.