แชร์หน้านี้  
ข่าวสารคณะฯ
 


News

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับคณะ สำนัก และสถาบัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับมอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ล้างมือ ตามโครงการ "เด็กวิทย์จิตอาสา” ณ ห้องรับรองชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ส่งมอบ เพื่อนำเจลแอลกอฮอล์ไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรได้ใช้ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19

สำหรับเจลแอลกอฮอล์ที่ได้นำมาแจกจ่ายในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมผลิตเจลล้างมือ และแจกจ่ายให้กับประชาชนในบริเวณตลาดสดกาดเมฆ ตลาดชุมชนแม่ทะ และกาดกองต้า ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า เด็กวิทย์จิตอาสา "ร่วมด้วย ช่วยกัน รู้ทัน รู้ไว ป้องกันโควิด 19" ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้เพิ่มการทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ สำหรับให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะทั้ง 6 คณะ สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้นำไปใช้อย่างทั่วถึง

News

งดรับน้ำตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2563 และรับตรวจคุณภาพน้ำปกติตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

งดตรวจคุณภาพน้ำตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2563 

รับตรวจคุณภาพน้ำปกติตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

News

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง นำ นศ. ร่วมอบรมโครงการเด็กวิทย์จิตอาสา ให้ความรู้เรื่องโควิด-19

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563  ที่ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ สาธารณสุขจังหวัดฯ นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดฯ พาณิชย์จังหวัดฯ และประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ อาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกันเปิดโครงการเด็กวิทย์จิตอาสา ทำเจลล้างมือไว้ใช้เอง และแจกจ่ายให้กับประชาชน

 

News

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเด็กวิทย์จิตอาสา วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2563

โครงการเด็กวิทย์จิตอาสา ในวันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 23101) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

News

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
(ฉบับที่ 2)

News

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิต 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิต 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563

News

แสดงความยินดีดับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวรถม้า The innovation to promote tourism by carriage ผู้ประดิษฐ์ นางสาวพัชรินทร์ พุ่มจันทร์ นางสาวสุวนันท์ ใหม่กันทะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นายเกียรติศักดิ์ มีมาก และนางสาววลัยลักษณ์ บุญทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ดร.คมคาย ไพฑูรย์ และอาจารย์พงษ์พร พันธ์เพ็ง  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถม้า เป็นการสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่เพจ facebook QR-Code ไอดีไลน์ วีดีโอและป้ายประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจ่ายเงินค่าบริการผ่านแอปพลิเคชั่น รวมทั้งหาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่น น่าสนใจ มีความทันสมัย โดยมีการดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการรถม้าในการสร้างนวัตกรรมครั้งนี้

News

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุรัตน์ ชัยสงคราม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทมือใหม่ และนางสาวอัฏฐารส แสนปินตา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว ในการแข่งขัน “North pre-University Go Tournament 2020” เมื่อระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยทีอาจารย์สุวรัฐ แลสันกลาง ผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหมากล้อมในครั้งนี้

News

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา โดยความร่วมมือระหว่าง กองพัฒนานักศึกษา กับคณะวิชาทั้ง 6 คณะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา โดยความร่วมมือระหว่าง กองพัฒนานักศึกษา กับคณะวิชาทั้ง 6 คณะ ได้ เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักศึกษา เพื่อเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการบริหารโครงการโดยใช้กระบวนการคุณภาพ PDCA โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
โดย ได้รับความอนุเคราะห์จาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา
ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และ อาจารย์ชัยวุฒิ โกเมศ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมจันทน์ผา 

และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา "การบริหารโครงการโดยใช้กระบวนการคุณภาพ (PDCA)" ให้กับสโมสรนักศึกษาทั้ง 6 คณะ และตัวแทนชมรมหรือชุมนุม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยทีมวิทยากรจากงานประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การจัดการอบรมดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนโครงการ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์กร ตลอดจนกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม และการวัดผลความสำเร็จของโครงการนั้น กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษากว่า 100 คน ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

News

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. ร่วมโครงการอบรมเยาวชนจิตอาสามะค่าหลวง ณ สำนักงานอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรบต

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. ร่วมโครงการอบรมเยาวชนจิตอาสามะค่าหลวง ณ สำนักงานอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรบต

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

News

งดรับน้ำตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2563 คะ

งดรับน้ำตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2563 คะ

โทร.054-241052 ,054-237399 ต่อ 2302

แฟกซ์. 054-241052

 

News

แนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ในการนี้ เบื้องต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับแจ้งจากร้านถ่ายภาพที่นักศึกษาที่ได้เคยถ่ายภาพชุดครุยเดิม ขอให้นักศึกษาได้ประสานติดต่อกลับทางร้านเพื่อถ่ายภาพหน้าตรง (ชุดครุยใหม่) ดังนี้

ร้านนิวเลเซอร์ 2 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร้าน style สตูดิโอ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยร้านถ่ายภาพดังกล่าว จะดำเนินการถ่ายภาพใหม่ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ inbox เพจ Facebook : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หรือ 054-237399 ในวันและเวลาราชการ

 

News

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรม การอบรม "รู้เท่าทันหมอกควันพิษ ฝ่าวิกฤติ PM2.5 ในวันที่ 28 มกราคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรม การอบรม "รู้เท่าทันหมอกควันพิษ ฝ่าวิกฤติ PM2.5 ในวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

News

ผู้บริหารและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมทางวิชาการร่วมกับคณะอาจารย์จาก FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) PALEMBANG-INDONESIA

ผู้บริหารและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมทางวิชาการร่วมกับคณะอาจารย์จาก FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) PALEMBANG-INDONESIA ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562