แชร์หน้านี้  
ข่าวสารคณะฯ
 


News

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย อาจารย์สมศักดิ์ ก๋าทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัญจรสู่โรงเรียน เพื่อเป็นการบริการวิชาการ ให้ความรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 9 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย เคมี , ชีววิทยา, ฟิสิกส์ , วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , สาธารณสุขชุมชน รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดสอนโดยจะจัดกิจกรรม ในวัน อังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 ณโรงเรียนวังเหนือวิทยาและโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง
News

คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 และขอขอบพระคุณท่านผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี ประธานกรรมการ ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ กรรมการ ผศ.ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง กรรมการและเลขานุการ และคุณนราทิพย์ เชื้อผู้ดี ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ ในการให้ข้อเสนอแนะประจำปีการศึกษา 2562