แชร์หน้านี้  
ข่าวสารคณะฯ
 


News

ผู้บริหารและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมทางวิชาการร่วมกับคณะอาจารย์จาก FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) PALEMBANG-INDONESIA

ผู้บริหารและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมทางวิชาการร่วมกับคณะอาจารย์จาก FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) PALEMBANG-INDONESIA ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562

News

คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตาม และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตาม และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 

News

อบรมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการระดับส่วนงาน กับบุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

บุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อบรมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

News

คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562

News

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ และการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 16 -17 สิงหาคม 2562

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ และการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

News

บรรยากาศงานวันวิทย์ศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฎ 62 ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง’ 62 และงานมหกรรมของดีล้านนา ภูมิปัญญาสูงวัยในเขตภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562

News

บรรยากาศในการจัดกิจกรรมโครงการวันทาครู สู่ขวัญน้อง มองคนดีส่งเสริมคนเก่ง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

บรรยากาศในการจัดกิจกรรมโครงการวันทาครู สู่ขวัญน้อง มองคนดีส่งเสริมคนเก่ง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

News

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

News

เชิญร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ "วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฎลำปาง 2562"

เชิญร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ "วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฎลำปาง 2562"

มีการแข่งขัน และนิทรรศการมากมาย

สมัครได้ที่เว็บไซต์

http://www.scilpru.in.th/scifair/?fbclid=IwAR1iQi1xS5FUMz5Knkuw07m-oGRT89xQTsrnQ_f3gJbyWCF2Lg62EwyCTL4

News

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

แจ้งจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วัน พุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562
เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ หอประชุมจันทน์ผา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หมายเหตุ **แต่งกายชุดนักเรียนจากสถาบันเดิม หรือชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย

***บริการรถรับส่งนักศึกษา 
รอบเช้า 7.00 จาก ขนส่งผู้โดยสาร ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รอบเย็น 17.00 จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ถึง ขนส่งผู้โดยสาร

 

News

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก และขอขอบพระคุณท่าน ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ประธานกรรมการ ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา และ ผศ.กมลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ กรรมการประเมินหลักสูตร มา ณ ที่นี้ด้วย

News

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 

News

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนเถินวิทยา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนเถินวิทยา

News

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 

News

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 

News

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 

News

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 

News

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

News

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก และขอขอบพระคุณท่าน รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผลึก ประธานกรรมการ อ.ณรงค์ เครือกันทา และอ.ชนัญกาญจน์ สุวรรณเรือง กรรมการประเมินหลักสูตร มา ณ ที่นี้ด้วย

News

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

News

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

News

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คว้า 2 รางวัลใหญ่ จากการแข่งขันทักษะการถ่ายทอดความเป็นครูวิทยาศาสตร์ในยุคประเทศไทย 4.0

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับ 2 รางวัล จากการแข่งขันประเภททักษะการถ่าย ในการแข่งขันโครงการบูรณาการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์กับวิจัยและบริการวิชาการ กิจกรรม "การแข่งขันทักษะการถ่ายทอดความเป็นครูวิทยาศาสตร์ในยุคประเทศไทย 4.0"

 

News

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561

หัวหน้าสำนักงานคณบดี ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ กลยุทธ์ในการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ เขื่อนกิ่วลม

News

โครงการวันทาครู สู่ขวัญน้อง มองคนดี ส่งเสริมคนเก่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการวันทาครู สู่ขวัญน้อง มองคนดี ส่งเสริมคนเก่ง
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์คณะวิทยาศาสตร์

News

โครงการเตรียมความพร้อมจากผู้เรียนสู่ผู้เล่นบนเส้นทางอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ

เตรียมความพร้อมจากผู้เรียนสู่ผู้เล่นบนเส้นทางอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ

News

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์จัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมภายใต้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562