ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563
เรื่อง การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมและแพงทินัมนิเกลที่สังเคราะห์ด้วยวิธีไมโครเวฟ เพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง
ผู้วิจัย ธีราภรณ์ พรหมอนันต์
เรื่อง การประยุกต์ใช้การงอกละอองเรณูของหางนกยูงฝรั่งในการประเมินความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในผลิตภัณฑ์
ผู้วิจัย พรอนันต์ บุญก่อน
เรื่อง การสกัดเพคตินจากเปลือกถั่วลิสงเหลือทิ้งด้วยอัลตร้าโซนิก ช่วยสกัดและนำไปใช้ประโยชน์ในการทำแยม
ผู้วิจัย อังคณา เชื้อเจ็ดตน
เรื่อง ทฤษฎีบทลู่เข้าแบบเข้มสำหรับการส่งแบบหดเทียมโดยแท้
ผู้วิจัย ศราวุธ สุวรรณอัตถ์
เรื่อง A Comparison of the use of Eggshell and Cockleshell in the Catalytic Transesterification of Waste Cooking Oil to Produce Biodiesel
ผู้วิจัย สำเริง นราแก้ว
เรื่อง ผลของการส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21(4Cs) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช
ผู้วิจัย บรรณรักษ์ คุ้มรักษา
เรื่อง การเตรียมดินสอพองเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันปาล์ม
ผู้วิจัย ณัฐพร พุทธวงศ์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2562
เรื่อง Cesium Enhances Stability and Optical Property of CH3NH3SnI3 Perovskite-Based Solar Cells
ผู้วิจัย ปัทมา อภิชัย
เรื่อง การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ และสารเติมแต่งจากธรรมชาติต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เค้กลำไย
ผู้วิจัย พูนฉวี สมบัติศิริ
เรื่อง พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลสำหรับวานิลลินโดยใช้เอทิลีนไกลคอลไดเมทาคริเลทเป็นครอสลิงก์
ผู้วิจัย วีรนุช คฤหานนท์
เรื่อง การบำบัดโลหะหนักในน้ำเสียโดยการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล
ผู้วิจัย โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือ
ผู้วิจัย พิกุล แสงงาม
เรื่อง ความหลากหลายของพรรณพืชจากป่าชุมชนบ้านผาแมว ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ผู้วิจัย อังคณา เชื้อเจ็ดตน
เรื่อง ภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่มารับบริการในคลินิก โรคเรื้อรังในตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้วิจัย ธนากร ธนวัฒน์
เรื่อง การผลิตไฟฟ้าของกังหันลมขนาดเล็กโดยอาศัยลมเหลือทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ
ผู้วิจัย พุทธดี อุบลศุข
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
เรื่อง การเปรียบเทียบปริมาณการดูดซับโลหะหนักแคดเมียมโดยต้นธูปฤาษีกับสาหร่ายหางกระรอก
ผู้วิจัย พูนฉวี สมบัติศิริ
เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการบูรณาการเนื้อหาผ่านสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย จตุทิพย์ ก๋ายะ
เรื่อง การพัฒนาการย้อมสีจากไม้ฝางด้วยกระบวนการย้อมแบบพหุโดยใช้ดอกดาวเรืองเป็นสีหลัก
ผู้วิจัย ณัฐพร พุทธวงศ์
เรื่อง การทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่สังเคราะห์ด้วยวิธีทางสารละลายเพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง
ผู้วิจัย ศิวัช ตั้งประเสริฐ
เรื่อง การพัฒนาระบบระบบค้นคืนข้อมูลเชิงความหมายสำหรับจดหมายเหตุดิจิทัล
ผู้วิจัย ปกรณ์ สันตกิจ
เรื่อง สื่อวีดิทัศน์ เพื่อรณรงค์งดการเผาตอซัง ฟางข้าว ชุมชนบ้านมะเกลือ จังหวดันครสวรรค์
ผู้วิจัย ช่อทิพย์ ปิ่นวัฒนะ
เรื่อง แอปพลิเคชันเกมฝึกทักษะการดีดกีต้าร์ตามโน้ตเพลงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้วิจัย ณปภัช วรรณตรง
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2561
เรื่อง ระบบจัดการฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
ผู้วิจัย ชัยวุฒิ โกเมศ
เรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ ดิน พืช บริเวณพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตำบลวังเงิน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปางและการย่อยสลายทางชีวภาพของฟลูออไรด์ในดิน
ผู้วิจัย เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว
เรื่อง การประเมินพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ผู้วิจัย อภิศักดิ์ จักรบุตร
เรื่อง การออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงให้หัวใจ
ผู้วิจัย ณัฐกฤษณ์ ธรรมกวินวงศ์
เรื่อง การพัฒนา Mobile Application ร้านไอศกรีม ด้วย Android Studio และ QR Code
ผู้วิจัย ณปภัช วรรณตรง
เรื่อง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อพยากรณ์ราคาขายปลีกเฉลี่ยรายเดือน ของน้ำมันเบนซิน 95 ในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์
ผู้วิจัย วชิรารักษ์ โอรสรัมย์
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
เรื่อง Chemical Constituents ofthe Leaves and Twigs of Hymenopyramis parvifolia
ผู้วิจัย พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล
เรื่อง การศึกษาเทคนิคพยากรณ์อาชีพสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
ผู้วิจัย วีระศักดิ์ ฟองเงิน
เรื่อง ความหลากหลายของไดอะตอมพื้นท้องน้ำและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำบางประการในน้ำตกแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง
ผู้วิจัย เอกชัย ญาณะ
เรื่อง ผลของสารสกัดจากพืชต่อเชื้อรา Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริก
ผู้วิจัย ศาสตรา ลาดปะละ
เรื่อง การเตรียมถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดเหลือทิ้งโดยการกระตุ้นทางเคมีด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
ผู้วิจัย ศิวัช ตั้งประเสริฐ
เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนใน ฟาร์มปศุสัตว์ขนาดเล็ก
ผู้วิจัย พิมผกา โพธิลังกา
เรื่อง ผลของการฝึกด้วยกระโดดเชือกเทียบกับกระโดดขึ้นลงบันไดที่มีต่อความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อขาในนักศึกษาหญิงที่มีอายุระหว่าง 18 –25 ปี
ผู้วิจัย พิชชาภา คนธสิงห์
เรื่อง การหาประสิทธิภาพของใบพัดกังหันน้ำในการเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายน้ำโดยใช้ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงาน
ผู้วิจัย พุทธดี อุบลศุข
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2560
เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ระบบรีวิวร้านอาหารออนไลน์
ผู้วิจัย นารีรัตน์ หัดนา
เรื่อง สมบัติ m บล็อกของทศนิยมซ้ำ
ผู้วิจัย สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี
เรื่อง การเปรียบเทียบสมรรถนะทางความร้อนของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นราบที่ใช้วัตถุชนิดต่าง ๆ เป็นฉนวนกันความร้อน
ผู้วิจัย พิภพ นราแก้ว
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการนอนหลับกับผลการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผู้วิจัย ฉัตรสุดา มาทา
เรื่อง ผลของไคตินและปุ๋ยคอกมูลวัวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบปลูกในกระถาง
ผู้วิจัย ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ
เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารสารเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผู้วิจัย สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ
เรื่อง การสร้างชุดตรวจหาปริมาณไฮโดรควิโนนในตัวอย่างเครื่องสำอางครีมผิวขาว
ผู้วิจัย วิภานุช ใบศล
เรื่อง การควบคุมการสูญเสียสเตนเลสที่ใช้ในงานราวกันตกและราวบันไดด้วยโปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบเลขจำนวนเต็ม
ผู้วิจัย ศรายุทธ มาลัย
เรื่อง ระบบซื้อ-ขายออนไลน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์หัตถกรรม บ้านหนองบอน
ผู้วิจัย เยาวลักษณ์ ศรีมาต
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
เรื่อง ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานของประชากรและความฉลาดทางสุขภาพของผู้ป่วยในเขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วยแพะ
ผู้วิจัย ยุพา อภิโกมลกร
เรื่อง ผลของสายพันธุ์ข้าวและชนิดของน้ำผลไม้ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สาโทน้ำผลไม้
ผู้วิจัย ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
เรื่อง การสร้างชุดตรวจวัดสำหรับหาปริมาณฟอร์มัลดิไฮด์ในตัวอย่างอากาศภายในอาคาร
ผู้วิจัย ณรงค์ คชภักดี
เรื่อง พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวบ้านหมู่บ้านดงหนองจอก ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
ผู้วิจัย พรอนันต์ บุญก่อน
เรื่อง การผลิตกล้วยน้ำว้าอบด้วยอินฟราเรดสุญญากาศ
ผู้วิจัย ปรัชญญา ชะอุ่มผล
เรื่อง การศึกษาโครงสร้างจุลภาค และการสร้างชุดวงจรผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเพียโซอิเล็กทริก 2 รูปแบบ
ผู้วิจัย พิบูลย์ หม่องเชย
เรื่อง การใช้ไดอะตอมไมต์บำบัดโลหะหนักในน้ำเสียสังเคราะห์
ผู้วิจัย ละมาย จันทะขาว
เรื่อง กระบวนการผลิตกระดาษใบมะละกอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผู้วิจัย สุขใจ สมพงษ์พันธุ์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - ธันวาคม 2559
เรื่อง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการวินิจฉัยอาการป่วยและ การเลือกใช้ยาสมุนไพรกรณีศึกษา:โรงพยาบาลลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้วิจัย กนกวรรณ กันยะมี
เรื่อง ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้วิจัย ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
เรื่อง วิกฤติหมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทย
ผู้วิจัย โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังไส่สังขยาใบเตยเสริมน้ำใบย่านาง
ผู้วิจัย สุทธิพันธุ์ แดงใจ
เรื่อง การศึกษาผลของตัวทําละลายผสมเฮกเซนและเมทานอล ที่มีต่อการสกัดน้ำมันจากกากเมล็ดสบู่ดำ
ผู้วิจัย ธนิต เมธีนุกูล
เรื่อง การสังเคราะห์และหาประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ ลอกแบบที่จําเพาะเจาะจงต่อตะกั่ว
ผู้วิจัย วีรนุช คฤหานนท์
เรื่อง การศึกษาคุณภาพน้ำแมน้ำจาง ตําบลนาครัว อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง
ผู้วิจัย ละมาย จันทะขาว
เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพัสดุ–ครุภัณฑ์ ออนไลน์ กรณีศึกษา: สํานักงานตํารวจภูธร จังหวัดลําปาง
ผู้วิจัย สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ
เรื่อง Numerical Results of Energy in LC Circuit with Damped Alternating emf
ผู้วิจัย Artit Hutem