วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป


1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส : 25491611100993
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Environmental Science and
Technology


2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Environmental Science and Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Environmental Science and Technology)


3. วิชาเอก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต


5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (2)
5.3 ภาษาที่ใช้
 ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
 รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว


9. ชื่อ นามสกุล  ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ  สำเร็จการศึกษาจาก ปี จำนวน ผลงาน ทาง วิชาการ
คุณวุฒิ/ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย/สถาบัน

1. นางสาวพิมผกา โพธิลังกา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

Ph.D. (Environmental Engineering)

วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

วท.บ. (จุลชีววิทยา)

University of Innsbruck, Austria

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร

2551

2543

2541

2

 

2. นายเชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว

อาจารย์

 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2551

2547

1

 

3. นางสาวละมาย จันทะขาว

อาจารย์

 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

วท.บ. (ชีววิทยา)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2554

2552

3

 

4. นางสาวโศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข

อาจารย์

 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

วท.บ. (เคมี)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2556

2550

2

 

5. นายเอกชัย ญาณะ

อาจารย์

 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

วท.ม. (ชีววิทยา)

วท.บ. (ชีววิทยา)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2557

2553

2550

1

 


หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา

 บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถ ในการวางแผน บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีทักษะและความช านาญในวิชาชีพด้าน วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และสนองต่อการพัฒนาประเทศ
1.2 ความสำคัญ
สถานการณ์ในประเทศไทยและต่างประเทศ ยังคงประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยส่วนใหญ่
เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น ปัญหาการจัดการขยะ ปัญหาคุณภาพน้ำ คุณภาพดิน คุณภาพอากาศ
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินขีดจำกัด รวมถึงปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นจึงจำเป็นต้อง
มุ่งเน้นผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีองค์ความรู้ทางวิชาการและปฏิบัติการ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1) มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 2) มีความรอบรู้ในศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อย่างกว้างขวาง
เป็นระบบ และสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ความรู้ใน
ศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ

 การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติและ
1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สำหรับภาค
การศึกษาฤดูร้อน กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งระยะเวลาการศึกษาภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 8
สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 ไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับส าหรับนักศึกษาแต่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนได้
ไม่น้อยกว่า 8สัปดาห์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
 ไม่มี
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน
 ภาคการศึกษาที่ 1 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม
 ในวัน และเวลาราชการ
 ภาคการศึกษาที่ 2 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม
 ในวัน และเวลาราชการ
 ภาคฤดูร้อน จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
 ในวัน และเวลาราชการ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 2.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา พื้นฐานสายสามัญ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่เรียนวิชา
ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษา ส่วนผู้เข้าศึกษาต่อเนื่องใน
ระหว่างหลักสูตร จากระดับคุณวุฒิที่ต่ำกว่า ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการ
เรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ
 2.2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2.2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเรื่อง การคัดเลือกนักเรียน
และนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (11)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
 2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษา
ที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิม โดยที่นักศึกษาจะมีสังคมที่ต้องรับผิดชอบตนเองมากขึ้น รวมทั้งมีกิจกรรม
ทั้งการเรียนในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทำให้บางครั้งนักศึกษาไม่สามารถบริหารเวลาได้
 2.3.2 ปัญหาด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
 2.4.1 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการปรับตัว ด้านการดำเนินชีวิตและทักษะการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรจึงได้จัดให้มีการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
รุ่นพี่และได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ
 2.4.2 ปัญหาด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตร จัดให้มีการอบรมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนสำเร็จการศึกษา


3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร

 3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต