หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

 

- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาชีววิทยา
- สาขาวิชาฟิสิกส์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์