หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม