หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ