สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป


1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health Program in Community Health


2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
ชื่อย่อ (ไทย) : ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Public Health ( Community Public Health )
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.P.H. ( Community Public Health )


3. วิชาเอก
สาธารณสุขชุมชน


4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต


5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่จัดการเรียนการสอนโดยตรงและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความร่วมมือกับ
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปางในด้านทรัพยากรทางการศึกษา
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ในด้านการเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง โรงพยาบาลประจำอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล
- โรงพยาบาลเอกชนในด้านการเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ได้แก่
โรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว


9. ชื่อ นามสกุล และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ สำเร็จการศึกษาจาก ปี จำนวน ผลงาน ทาง วิชาการ
คุณวุฒิ/ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย/สถาบัน

1. นางสาวยุพา อภิโกมลกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

วท.บ. (สุขศึกษา)

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2531

2526

4

 

2. นายณัฐกฤษณ์ ธรรมกวินวงศ์

อาจารย์

 

ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์)

กศ.ม. (บริหารการศึกษา)

ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมธิราช

2559

2543

2531

3

 

3. นางสาวชิสาพัชร์ ชูทอง

อาจารย์

 

ส.ม. (นโยบายและการ จัดการสาธารณสุข)

ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2558

2557

1

4. นางสาวฉัตรสุดา มาทา

อาจารย์

 

ส.ม. (อาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม)

วท.บ. (กิจกรรมบ าบัด)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

2558

2556

1

 

5. นายเอกสิทธ์ ไชยปิน 

อาจารย์

 

ศษ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ)

ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)

ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)

ศษ.บ. (สุขศึกษา)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2549

2545

2544

2540

2

 

หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1.1 ปรัชญา

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการจัด
การศึกษาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ซึ่งบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มาประยุกต์
ในการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนและมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน มีองค์ความรู้และทักษะสุขภาพด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง การป้องกันและการควบคุมโรค รวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่
ประชากรทุกกลุ่มวัยในชุมชน
1.2 ความสำคัญ
สังคมมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วทำให้ส่งผลต่อ
สุขภาพของคนไทยเป็นอย่างมาก เด็กแรกเกิดมีจำนวนลดลง เด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียนมีพัฒนาการล่าช้า
น้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ และมีปัญหา IQ และ EQ ต่ำกว่ามาตรฐาน ในกลุ่มวัยทำงาน มีการบริโภคอาหาร
รสหวาน มัน เค็ม ประกอบกับสถานที่ทำงานมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยและภาวะความเครียด ทำให้เกิด
โรคเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือด โรคเบาหวาน เป็นต้น และในกลุ่มวัย
ผู้สูงอายุนั้นจะก้าวเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพทั้ง
สมรรถนะทางกายที่ลดลงและการเป็นโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองกับ
ยุทธศาสตร์ของแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะ
ด้านสุขภาพในการส่งเสริมจัดการสุขภาพแบบมืออาชีพในทุกช่วงวัย เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพด้าน
สาธารณสุขที่สอดคล้องกับความจำเป็น และความต้องการบุคลากรด้านสาธารณสุขในการพัฒนาประเทศใน
อนาคต
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตทางสาธารณสุข ให้มีคุณลักษณะดังนี้
1.3.1 มีความรู้และทักษะในการส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะน าและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การบำบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพต่อบุคคล
ครอบครัว และชุมชน โดยการผสมผสานต่อเนื่อง และเชื่อมโยงเป็นองค์รวม
1.3.2 มีความรู้และทักษะในการประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์ โดยการกระทำด้านอาชีวอนามัยและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการควบคุมป้องกันปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค และลดความเสี่ยง การเจ็บป่วยต่อบุคคล
ครอบครัว และชุมชน
1.3.3 มีความรู้และทักษะในการตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการวางแผนครอบครัวตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนกำหนด
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
1.3.4 มีความรู้และทักษะการตรวจประเมินอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น และการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อ
การส่งต่อตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนก าหนด
1.3.5 มีความรู้และทักษะในการประเมินสถานการณ์สุขภาพในเชิงระบบ สามารถค้นคว้า วิจัย
และนำความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาสุขภาวะชุมชนและคุณภาพชีวิตในประชากรทุกกลุ่มวัยแบบองค์รวม
1.3.6 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ เป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ และมีความรับผิดชอบ
ต่อจรรยาบรรณแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน


หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน กำหนด
ระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ โดยเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับสำหรับนักศึกษาแต่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี


2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนสิงหาคม– ธันวาคม
ในวัน และเวลาราชการ
ภาคการศึกษาที่ 2 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม
ในวัน และเวลาราชการ
ภาคฤดูร้อน จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
ในวัน และเวลาราชการ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า
2.2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเรื่อง การคัดเลือกนักเรียน
และนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
 2.3.1 นักศึกษาแรกเข้ามีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน
 2.3.2 นักศึกษาอาจมีปัญหาในการปรับตัวในระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2.3.3 นักศึกษาอาจจะยังขาดจิตสาธารณะและการเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดสอนเสริมให้แก่นักศึกษาที่ขาดความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาการ
และมีการจัดค่ายส่งเสริมจิตสาธารณะและการเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ
2.4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และเตรียมความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษแก่
นักศึกษา
2.4.2 มีอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมดูแลและให้คำแนะน าแก่นักศึกษา
2.4.3 มีการจัดการเรียนการสอนและโครงการพัฒนานักศึกษาที่เสริมสร้างจิตสาธารณะและ
การเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ


3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต