สาขาวิชาเคมีประยุกต์

สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป


1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส : 25571611104063
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Applied Chemistry


2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (เคมีประยุกต์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Applied Chemistry)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.S. (Applied Chemistry)


3. วิชาเอก
-


4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิจ
แบบ ก2 เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
แผน ข เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต


5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 2
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว


9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ เลขประจำตัวบัตรประชาชน สำเร็จการศึกษาจาก ปี จำนวน ผลงาน ทาง วิชาการ
คุณวุฒิ/ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย/สถาบัน

1. นางสำเริง นราแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

วท.ด. (เคมี)

วท.บ. (เคมี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2554

2543

8

 

2. นางสาววิภานุช ใบศล

อาจารย์

 

วท.ด. (เคมี)

วท.ม. (เคมี)

วท.บ. (เคมี)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2557

2550

2547

5

 

3. นายศิวัช ตั้งประเสริฐ

อาจารย์

 

วท.ด. (เคมี)

วท.ม. (เคมี)

วท.บ. (เคมี)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2555

2550

2547

5

 

4. นายวิลาศ พุ่มพิมล
รองศาสตราจารย์
ปร.ด.
(อินทรียเคมี)
ค.ม. (การศึกษา
วิทยาศาสตร์)
กศ.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ บางแสน

2545

2532

2527

17
5. นายอภิรักษ์  ชัยเสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.ด. (เคมี)
วท.ม.
(การสอนเคมี)
ค.บ. (เคมี)
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยี- สุรนารี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยครูเชียงใหม่

2547

2538
2533

5


หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา

ความรู้ จริยธรรม ปัญญา นำเคมีประยุกต์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
1.2 ความสำคัญ
 ประเทศไทยยังมีความอ่อนแอด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยตัวชี้วัดหลักด้านการลงทุน
ในการวิจัยและพัฒนา การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนบุคลากรทางการ
วิจัยและพัฒนา จำนวนสิทธิบัตรและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ยังเป็นข้อจำกัดต่อการนำ
องค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศโดยรวม
ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ทางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง ได้เริ่มเปิดหลักสูตรในปี
พ.ศ. 2557 และได้เริ่มทำการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2558 ในระหว่างการใช้หลักสูตรฯ
เปิดสอน ทางหลักสูตรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้
ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้กับการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเคมีชีวภาพและเคมีวัสดุ
ระดับสูงในการแก้ปัญหาของท้องถิ่นผ่านกระบวนการวิจัย มีความเชี่ยวชาญและศักยภาพในเชิงเทคโนโลยี
ขั้นสูง และเป็นกำลังอันส าคัญต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องจากมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่มีอยู่
ตลอดเวลา ประกอบกับตามมาตฐานการอุดมศึกษาที่จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบ 5 ปี ทาง
หลักสูตรจึงได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562 ต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรู้เชิงลึกทางด้านเคมีชีวภาพและเคมีวัสดุ
2. สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
4. มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้และสร้างผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับ
5. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื่อสาร สืบค้น ได้
เป็นอย่างดี


หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยมีนักศึกษา 2 ประเภท คือ นักศึกษาภาคปกติ และ
นักศึกษาภาคพิเศษ โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต
โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกับการศึกษาภาคปกติโดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับสำหรับนักศึกษา แต่เปิดให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนภาคฤดู
ร้อนได้ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

นักศึกษาภาคปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ในวัน และเวลาราชการ
ภาคการศึกษาที่ 2 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
ในวัน และเวลาราชการ
ภาคฤดูร้อน จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม
ในวัน และเวลาราชการ
นักศึกษาภาคพิเศษ
ภาคการศึกษาที่ 1 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ในวัน และเวลานอกราชการ
ภาคการศึกษาที่ 2 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
ในวัน และเวลานอกราชการ
ภาคฤดูร้อน จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนเมษายน– พฤษภาคม
ในวัน และเวลานอกราชการ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเคมีหรือเทียบเท่าหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทาง
เคมี
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการศึกษา
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก) หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและ
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา
4. กรณี ผู้มีคุณ สมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1. 2. และ 3. ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
5. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา มีการสอบวัดความรู้พื้นฐาน และ/หรือ มีการสอบสัมภาษณ์โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1. นักศึกษาแรกเข้าแต่ละบุคคลมีความรู้พื้นฐานทางด้านเคมีไม่เท่ากัน ซึ่งอาจมีผลท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์และเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาขั้นสูงของหลักสูตรได้
2. นักศึกษาแรกเข้ามีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ กอปกับการเรียนการ
สอนต้องใช้เอกสารและตำราภาษาต่างประเทศ จึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนักศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1. มอบหมายหน้าที่ให้อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทำหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษาแนะนำ ถึง
แผนการเรียน ตลอดจนชี้แนะแนวทางต่าง ๆและในกรณีที่นักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ สามารถ
ลงเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. จัดประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมค่ายเสริมความรู้ทางด้านเคมี โดยผู้เชี่ยวชาญและศึกษา
ดูงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
3. แนะนำให้นักศึกษาที่มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษไม่เพียงพอสามารถลงเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อให้มีความรู้เพียงพอตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด
4. จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษจาก
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา คณาจารย์ในสาขา หรือ วิทยากรจากภายนอกสภาบัน


3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต แผน ก 1 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ก 2 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
แผน ข รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต